Grupa podatników zwolniona z raportu ORD-U. Czy jesteś jednym z nich?

18. 12. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Kto jest zobowiązany złożyć raport ORD-U?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ordynacji podatkowej (artykuł 82 § 1 punkt 2), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do opracowywania i przekazywania informacji, bez konieczności wezwania przez organ podatkowy, dotyczących umów zawartych z nierezydentami, zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa dewizowego. Informacje te są przekazywane za pomocą formularza ORD-U, który podatnicy składają w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym. Jednakże, w wyniku najnowszych zmian w przepisach podatkowych, pewna grupa podatników, zobowiązana również do dostarczenia informacji dotyczących cen transferowych (TPR-C), może być zwolniona z obowiązku złożenia formularza ORD-U w określonych przypadkach.

Czy spełniasz warunki do składania formularzu ORD-U?

Formularz ORD-U jest wymagany, zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. dotyczącego informacji podatkowych (Dz.U.2017.68), w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

  • Jeżeli jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, uczestniczy w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy, albo posiada udziały w jej kapitale uprawniające do co najmniej 5% ogółu praw głosu;
  • Jeżeli inny podmiot, nie będący stroną umowy, równocześnie uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy, albo posiada udziały w kapitale tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% ogółu praw głosu;
  • Jeżeli nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo zgodnie z odrębnymi przepisami.

Formularz ORD-U jest wymagany także, gdy podmiot obowiązany do dostarczenia informacji posiadał wiedzę lub mógł posiadać wiedzę, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o posiadaniu przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie umowy obejmuje formularz?

Zgodnie z §2 omawianego przepisu w wymienionych sytuacjach – punktach 1) i 2) – formularz ORD-U obejmuje umowy zawarte w danym roku podatkowym z tym samym nierezydentem, gdzie suma należności lub zobowiązań wynikających z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro. W kontekście punktu 3), formularz uwzględnia umowy, w których jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro.

Kiedy i gdzie należy złożyć formularz ORD-U?

Co do procedury składania formularza ORD-U i określenia terminu, zgodnie z ustępem 3 regulacji Ministra Finansów z dnia 6 marca 2023 roku, formularz ten powinien być złożony u naczelnika urzędu skarbowego właściwego z uwagi na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. Należy dostarczyć formularz ORD-U do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, co w przypadku podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, oznacza termin do 30 listopada 2023 roku.

Autor:

Małgorzata specjalizuje się w działaniach księgowo-podatkowych, kalkulacjach podatkowych oraz sprawozdawczości bilansowej, podatkowej i zarządczej. Zajmuje się także raportowaniem grupowym i identyfikacją zagrożeń podatkowych.
Przed dołączeniem do Arena Accounting pełniła funkcję Team Leadera zespołu księgowego w dużej międzynarodowej korporacji świadczącej usługi księgowe
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Małgorzata była odpowiedzialna za księgowość, usługi podatkowe i sprawozdawcze. Brała udział w audytach oraz reprezentowała klientów przed urzędami i innymi instytucjami finansowymi.
Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Zarządzanie Rozwojem Firmy na Rynkach UE na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała Certyfikat MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyła także kurs dla głównych księgowych oraz kurs kadrowo-płacowy.

NEWSLETTER