Księgowość

Antareco jest wysoko wyspecjalizowaną spółką świadczącą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, sprawozdawcze oraz doradcze, zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.

Kontakt ze specjalistą:

Krzysztof Byrtek

Accounting Director

ACCA

Realizowane projekty:

 • Doradztwo księgowe i finansowe

  Nasze usługi doradztwa księgowego i finansowego to:

  • Profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów księgowych oraz pozyskiwaniu informacji finansowych;
  • Wdrażanie MSSF dla opublikowanych i kolejnych sprawozdań finansowych łącznie z poradami odnośnie not objaśniających do bilansu oraz adekwatności dokumentacji;
  • Asysta we wdrażaniu rozliczeń księgowych i podatkowych instrumentów finansowych w systemach transakcyjnych i księgowych. Mamy dogłębną wiedzę i bogate doświadczenie w rozpoznawaniu oraz kontroli ryzyka finansowego i operacyjnego związanego z systemami biznesowymi;
  • Opracowanie i wdrażanie metodologii w zakresie kalkulacji i ujęcia odpisów aktualizujących wartość portfela instrumentów dłużnych według standardów przyjętych na rynku i zgodnych z wymogami ustawowymi, a także rozliczania elementów przychodowych portfela (rozliczanie w czasie, rozliczanie według metody zamortyzowanego kosztu) oraz opracowań polityki rachunkowości;
  • Świadczenie kompleksowych usług dotyczących raportowania dla celów zarządczych, w szczególności dotyczących analizy portfela instrumentów finansowych i rachunku wyników;
  • Pomoc w spełnianiu wymogów legislacyjnych zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości i innymi regulacjami prawnymi;
  • Usługi EMIR compliance obejmujące pełny outsourcing procesu raportowania transakcji do repozytorium, dostosowane do potrzeb i procesów wewnętrznych Klienta – więcej informacji na emir-reports.eu.
 • Usługi księgowe

  Oferujemy szeroki zakres usług obejmujący pełną księgowość prowadzoną zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości, IFRS lub US GAAP.

  Korzystamy z systemu księgowego, który wykracza poza standardy stosowane w regionie, co pozwala nam na dostarczanie kompleksowych usług obejmujących m.in.: dostosowanie planu kont do potrzeb klienta, zastosowanie różnych walut i języków, automatyczną kalkulację podatku CIT, VAT oraz raportów z danymi finansowymi (w tym bilans i rachunek wyników), zintegrowane moduły kadrowo-płacowy oraz środków trwałych oraz dostęp do systemu online.
  Aktywnie analizujemy otrzymane od Państwa dane, co umożliwia identyfikację ważnych kwestii księgowych i ryzyk podatkowych oraz  zastosowanie odpowiednich rozwiązań.
  Doskonale znamy specyfikę branży, którą obsługujemy.
  Towarzyszymy naszym Klientom podczas audytu oraz kontroli podatkowych.

  Nasze usługi:

  • prowadzenie w imieniu Klienta i na jego rzecz ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • dostarczanie ww. deklaracji do urzędów skarbowych,
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późn. zm.),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, IFRS lub przyjętymi normami grup kapitałowych,
  • sporządzanie raportów dla celów zarządczych,
  • wsparcie Klientów w projektach czasowych w różnych obszarach i potrzebach (księgowa, główna księgowa, kontroler finansowy, dyrektor finansowy),
  • przekazywanie Klientowi informacji o jego zobowiązaniach budżetowych w sposób pozwalający na terminowe uregulowanie tych zobowiązań,
  • reprezentowanie Klienta przed urzędami skarbowymi i innymi urzędami.
 • Przygotowanie rozliczeń podatkowych

  Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej (Tax compliance) realizowanej przez doradców księgowych Antareco jest wspomaganie Klientów w zakresie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulacji podatku VAT oraz sporządzania i składania deklaracji podatkowych.
  W zależności od potrzeb Klienta, zakres prac może obejmować zarówno przegląd sporządzonej przez Klienta kalkulacji podatkowej, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych z dogłębnym przeglądem poprawności danych służących ustaleniu podstawy opodatkowania. Usługa Tax compliance często łączona jest z przeglądem podatkowym, obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku lub na wybrane obszary działalności Klienta.

 • Kadry i płace

  Usługi w zakresie kadr i płac pozwalają zwiększyć efektywność w zakresie zarządzania obszarem kadrowo-płacowym poprzez przeniesienie tych zadań na zewnątrz firmy przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia ich zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.
  Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają redukcję kosztów, ograniczenie ryzyka operacyjnego oraz możliwość zaangażowania większych zasobów w podstawową działalność biznesową.

  Płace:

  • kalkulacja wynagrodzenia dla pracowników Spółki na podstawie ewidencji czasu pracy przedstawionej przez Spółkę,
  • naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków płatnych przez ZUS,
  • obsługa rachunków zleceń agentów,
  • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i formularzy związanych z ubezpieczeniami społecznymi i podatkiem dochodowym,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla Pracowników Zleceniodawcy,
  • asysta i współpraca przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

  Kadry:

  • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umów zlecenia i o dzieło,
  • rejestracja i wyrejestrowywanie Pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
  • rozliczanie Pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych,
  • informowanie o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich Pracowników,
  • informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP i szkoleń PPoż.