Kto jest zobowiązany do składania raportów finansowych do Narodowego Banku Polskiego?

15. 12. 2023
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych wobec NBP dotyczy zarówno osób prawnych, jak i fizycznych mających swoją siedzibę na obszarze Polski (rezydentów), które prowadzą transakcje międzynarodowe z zewnętrznymi podmiotami (nierezydentami), o ile spełniają określone warunki. Jeżeli łączna wartość aktywów i pasywów związanych z ich transakcjami dewizowymi przewyższa ustalone progi, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów tworzy to obowiązek raportowania. Rozporządzenie weszło w życie 23 października 2009 r. i odnosi się do „przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej” (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1437).

Jak należy postępować kiedy wartość aktywów i pasywów wynosi:

Pomiędzy 3 a 10 mln złotych

Zgodnie z §8 rozporządzenia, rezydenci, którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału nie osiągnęli wymienionych progów, ale mają aktywa lub pasywa związane z międzynarodowym obrotem co najmniej na poziomie 3 mln zł na koniec roku, również są zobowiązani do przekazywania kwartalnych sprawozdań do NBP. Jednakże, w ich przypadku raporty te obejmują jedynie należności i zobowiązania handlowe od nierezydentów oraz wypłacone i otrzymane zaliczki.

Od 10 do 300 mln złotych

Jednostki, których łączna wartość aktywów i pasywów na koniec roku wynosiła ponad 10 mln zł, ale mniej niż 300 mln zł, składają kwartalne raporty w ciągu 26 dni po zakończeniu kwartału.

Powyżej 300 mln PLN złotych

Podmioty, których łączna wartość aktywów i pasywów związanych z międzynarodowym obrotem wynosi co najmniej 300 mln złotych na koniec roku, są zobowiązane do przekazywania miesięcznych sprawozdań do NBP. Termin na to wyznaczono na 20 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

Roczne sprawozdania przekazywane do NBP z częstotliwością roczną mają termin wyznaczony do 31 maja po zakończeniu roku podatkowego. Powyższe terminy nie dotyczą sprawozdań PW-EMI, PW-ZME i PZ-KAN.

Autor:

Magdalena specjalizuje się w optymalizacji procesów, współpracy dla obszaru księgowego z uwzględnieniem specyfiki programów księgowych, zarządzeniem oddziałem i zespołami księgowymi. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz audytach. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji procesów księgowych.
Magdalena podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie zarówno w korporacjach jak i w biurach rachunkowych.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie. Ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i Podatki w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia
z Rachunkowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

NEWSLETTER