Zmiany terminów księgowych

10. 06. 2020
Alert,Księgowość

W związku z wejściem w życie przepisów tzw. specustawy dotyczącej rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dnia 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 570).

 

 

Poniższa tabela obrazuje zakres zmian dla celów sprawozdawczości finansowej, jak i obowiązków podatkowych:

Po zmianach wprowadzonych przez MF
Terminy ustawowe przed zmianami
Po zmianach wprowadzonych przez MF
Zamknięcie ksiąg rachunkowychnie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięciaprzedłuża się o 3 miesiące (dla spółek objętych nadzorem KNF o 2 miesiące)
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowegonie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dla spółek mających rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym do 31 marca)przedłuża się o 3 miesiące, dla spółek objętych nadzorem KNF o 2 miesiące (dla podmiotów mających rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym, odpowiednio do: 30 czerwca i 31 maja w przypadku spółek nadzorowanych przez KNF)
Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostkiz rocznym sprawozdaniem finansowym spółki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dla spółek mających rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym do 31 marca)przedłuża się o 3 miesiące, dla spółek objętych nadzorem KNF o 2 miesiące (dla podmiotów mających rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym, odpowiednio do: 30 czerwca i 31 maja w przypadku spółek nadzorowanych przez KNF)
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowegonie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (dla spółek mających rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym 30 czerwca)przedłuża się o 3 miesiące, dla spółek objętych nadzorem KNF o 2 miesiące (dla podmiotów mających rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym, odpowiednio do: 30 września i 31 sierpnia w przypadku spółek nadzorowanych przez KNF)
Złożenie w KRS sprawozdania finansowegoW ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (najpóźniej do 15 lipca)W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego  (najpóźniej do 15 października, w przypadku spółek nadzorowanych przez KNF do 15 września)
Zapłata zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za miesiące marze i kwiecień 2020 r.Do 20 kwietnia za marzec Do 20 maja za kwiecieńDo 1 czerwca 2020 r.
Przekazanie sprawozdań finansowych osób prowadzących Działalność Gospodarczą indywidualnie lub w ramach spółki cywilnej do KASDo 30 kwietnia 2020 r.Do 31 lipca 2020 r.
Rozliczenie PIT za 2019 r.Do 30 kwietnia 2020 r. Do 31 maja 2020 r.
Zeznanie podatkowe i zapłata CIT-8 za 2019 r.Do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym dla spółek mających rok podatkowy równy z rokiem kalendarzowym do 31 marca)Do 31 maja 2020 r.
Zeznanie podatkowe i zapłata CIT-8 za 2019 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodówDo 31 marca 2020 r.Do 31 lipca 2020 r.

 

 

NEWSLETTER