Więcej wydatków w ramach ulgi B+R

16. 04. 2024
Podatki

Więcej wydatków w ramach ulgi B+R

Zwiększeniu ulec ma katalog kosztów kwalifikowanych, jakie podatnik mógłby rozliczyć w ramach ulgi na działalność badawczo – rozwojową (ulga B+R). Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu ustawy z 5 kwietnia 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo – rozwojową pozwala na obniżenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania o określone koszty poniesione na działalność innowacyjną. Koszty, które zostały już raz w trakcie roku podatkowego zaliczone do kosztów podatkowych, mogą w zeznaniu rocznym po raz kolejny pomniejszyć podstawę obliczenia podatku. Co więcej niektóre wydatki mogą zostać uwzględnione w rachunku podatkowych nawet trzykrotnie. Ulga B+R jest narzędziem, które przy odpowiednim wdrożeniu pozwala w sposób legalny na wygenerowanie znacznych oszczędności podatkowych, a w wielu przypadkach umożliwia obniżenie kwoty podatku nawet do zera.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Przepisy ustaw podatkowych zawierają zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. Wśród nich, stosownie do art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT kosztem kwalifikowanym są ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Na gruncie tego przepisu kosztem kwalifikowanym mogą być zatem jedynie wydatki poniesione na rzecz jednostek naukowych. 

Projektowane zmiany

Ustawodawca zauważył, że takie ograniczenie jest niecelowe. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy „w praktyce często zdarza się, że ekspertyzy, opinie czy usługi doradcze świadczone są przez wyspecjalizowane podmioty, które nie posiadają statusu jednostki naukowej, a współpraca z jednostkami naukowymi nie zawsze jest możliwa i uzasadniona np. ze względu na poziom doświadczenia jaki prezentują poszczególni partnerzy”.

W związku z tym, w projektowanych przepisach, zrezygnowano z wymogu, aby usługi, do których odnosi się przepis art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT, były świadczone wyłącznie przez jednostki naukowe. Oznacza to, że kosztem kwalifikowanym będzie mógł być wydatek poniesiony na rzecz dowolnego podmiotu, który świadczy tego typu usługi.

Dodatkowe koszty

Ustawodawca poszedł dalej i zaproponował rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, o:

  • koszty przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • koszty specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej między podmiotem.

Przy czym usługi powyższe, aby mogły zostać uznane za koszt kwalifikowany, nie mogą być świadczone przez podmiotpowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Co z podatkiem PIT

W chwili obecnej projekt dotyczy jedynie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych. Z uwagi na wczesny etap, spodziewać należy się, że ostateczny kształt przepisów może ulec zmianie. Zasadnym byłoby rozszerzenie projektowanych zmian także na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy tej ostatniej regulują bowiem w analogiczny sposób instytucję ulgi B+R. Nieuzasadnionym byłoby wyłączenie podatników PIT z preferencji w tym zakresie.

Pozytywny kierunek zmian

Inicjatywę zmian w kierunku rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych należy ocenić pozytywnie. 

Prawdopodobnie proponowana zmiana wpłynie na znaczne zwiększenie zainteresowania podatników ulgą na działalność badawczo-rozwojową.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji. Przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2025 r.

Skontaktuj się z naszym Zespołem.

Dowiedz się więcej

Agata Paul
Tax Project Manager
+48 883 844 023
agata.paul@arenaadvisory.com
NEWSLETTER