Kto zapłaci podatek dochodowy?

Nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do określania i prezentowania odroczonego podatku dochodowego. Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, jednostki, których łączne aktywa na koniec roku obrotowego nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech poniższych wielkości:

  • 25.500.000 zł – suma aktywów bilansu,
  • 51.000.000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów,
  • 50 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty mogą zrezygnować z ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jednak jednostki zainteresowania publicznego wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości nie mogą skorzystać z tego uproszczenia i są bezwzględnie zobligowane do ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu aktywów i rezerw?

Podczas podejmowania decyzji o tworzeniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jednostka powinna kierować się zasadą istotności, zachowaniem kompletności kosztów i przestrzeganiem zasady współmierności. To zapewnia, że sprawozdanie finansowe oddaje rzetelnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Ważne jest również, aby korzystanie z tego uproszczenia było uwzględnione w polityce rachunkowości i było corocznie sprawdzane.

Uwaga: Kierownik jednostki podejmuje decyzję w sprawie ustalania lub nieustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy, a ta decyzja zostaje zapisana w polityce rachunkowości.

Co jeśli aktywa już wcześniej zostały określone?

Dla jednostki, która wcześniej określała aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zrezygnowanie z tego obowiązku jest uznawane za zmianę zasad rachunkowości. Skutki tej zmiany wpływają na kapitał (fundusz) własny, ujmowany jako zysk (strata) z lat ubiegłych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Rezygnacja z ustalania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  • Obciążenie konta 83-0 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.
  • Ujęcie na koncie 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych).
  • Rezygnacja z ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  • Ujęcie na koncie 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych).
  • Zaksięgowanie na koncie 65-0 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.

Jednostka, która rezygnuje z ustalania odroczonego podatku dochodowego, powinna w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym nastąpiły zmiany, podać przyczyny tych zmian, określić ich wpływ na wynik finansowy oraz zagwarantować porównywalność danych sprawozdania finansowego z poprzednim rokiem obrotowym, w którym dokonano zmian.

Autor:

Magdalena specjalizuje się w optymalizacji procesów, współpracy dla obszaru księgowego z uwzględnieniem specyfiki programów księgowych, zarządzeniem oddziałem i zespołami księgowymi. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz audytach. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji procesów księgowych.
Magdalena podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie zarówno w korporacjach jak i w biurach rachunkowych.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie. Ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i Podatki w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia
z Rachunkowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.