Co musisz wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych za rok 2023?

12. 12. 2023
Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Kogo będą dotyczyć?

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2023 obejmie konkretnie określone podmioty, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. Obowiązkowemu badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe firm kontynuujących działalność. Wśród tych podmiotów znajdują się instytucje finansowe, takie jak banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, SKOK-i, fundusze emerytalne, krajowe instytucje płatnicze, oraz instytucje pieniądza elektronicznego, a także spółki akcyjne z wyjątkiem tych, które są w fazie organizacji.

W przypadku „pozostałych jednostek”, takich jak spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne, czy przedsiębiorstwa osób fizycznych, obowiązek badania sprawozdań finansowych zachodzi, gdy spełnią co najmniej dwa z trzech warunków w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe.

Jakie warunki muszą spełniać?

Są to:

  • średnioroczne zatrudnienie wynoszące co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego równowartości co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy wynoszące co najmniej 5.000.000 euro.

Co jeśli firma nie zarabia w euro?

Przy założeniu kursu euro na koniec 2022 roku, tj. 4,6899 zł, równowartość tych limitów w złotych wynosiłaby odpowiednio 11 724 750 zł oraz 23 449 500 zł. W związku z tym, obowiązek badania sprawozdań finansowych za rok 2023 dotyczy „pozostałych jednostek”, które w roku 2022 spełniły co najmniej dwa z powyższych warunków.

Inne podmioty podlegające badaniom sprawozdań finansowych

Dodatkowo, badaniu podlegają:

  • sprawozdania finansowe spółek przejmujących,
  • sprawozdania spółek nowo zawiązanych,
  • oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, sporządzone za rok obrotowy, w którym miało miejsce połączenie.

Autor:

Małgorzata specjalizuje się w działaniach księgowo-podatkowych, kalkulacjach podatkowych oraz sprawozdawczości bilansowej, podatkowej i zarządczej. Zajmuje się także raportowaniem grupowym i identyfikacją zagrożeń podatkowych.
Przed dołączeniem do Arena Accounting pełniła funkcję Team Leadera zespołu księgowego w dużej międzynarodowej korporacji świadczącej usługi księgowe
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Małgorzata była odpowiedzialna za księgowość, usługi podatkowe i sprawozdawcze. Brała udział w audytach oraz reprezentowała klientów przed urzędami i innymi instytucjami finansowymi.
Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Zarządzanie Rozwojem Firmy na Rynkach UE na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała Certyfikat MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyła także kurs dla głównych księgowych oraz kurs kadrowo-płacowy.

NEWSLETTER