Formularz interaktywny informacji o cenach transferowych – kto i do kiedy powinien złożyć TPR – C za 2020 rok?

22. 07. 2021
Ceny transferowe

Ministerstwo Finansów w niedawno wydanym komunikacie poinformowało o opublikowaniu nowego formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych dla osób prawnych – TPR-C (3). Czym jest formularz TPR-C, kto i do kiedy ma obowiązek złożyć TPR-C za 2020 rok oraz co należy w nim raportować, wyjaśniamy w poniższym wpisie.

Czym jest TPR – C ?

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa”; Dz.U. z 2020 poz. 1406) nakłada na niektórych podatników obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o cenach transferowych za dany rok podatkowy. TPR-C to interaktywny formularz (wzór dokumentu) umożliwiający złożenie tego typu informacji. Warto zaznaczyć, że udostępniony przez Ministerstwo formularz TPR-C jest jedynie dobrowolnym narzędziem informatycznym. Podatnicy mogą złożyć informacje o cenach transferowych także przy użyciu innych narzędzi (pod warunkiem zgodności tych narzędzi ze strukturą TPR zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kto powinien złożyć TPR-C za 2020 rok ?

Informacje o cenach transferowych za 2020 rok powinny złożyć podmioty powiązane, które:

 • obowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem) lub
 • realizują tzw. krajowe transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy, tj. transakcje zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP w roku podatkowym, w którym jednocześnie każdy z tych podmiotów spełnia warunki wskazane w art. 11n pkt 1 Ustawy (m.in. nie poniósł w tym roku straty podatkowej).

Obowiązek złożenia informacji za 2020 rok (w zakresie należności i umów) mają także podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, którzy:

 • dokonują, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu z tzw. rajów podatkowych, jeśli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
 • zawierają z podmiotem z tzw. rajów podatkowych:
 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeśli łączna wartość wniesionych wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie (a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień jej zawarcia), przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Do kiedy należy złożyć TPR – C za 2020 rok ?

Co do zasady, TPR – C należy przekazać Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jednak w związku z pandemią COVID-19, podobnie jak w ubiegłym roku, termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2020 rok został wydłużony, o czym pisaliśmy na naszym blogu: Wydłużenie terminów na złożenie TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Co należy raportować w TPR -C za 2020 rok ?

Zgodnie z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 poz. 2487), w informacji o cenach transferowych za 2020 rok należy wskazać m.in.:

 • za jaki okres jest składana informacja,
 • dane podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja,
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja obejmujące wartość wskaźników finansowych,
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami, w tym m.in.: kategorie transakcji wraz ze wskazaniem przedmiotu transakcji, wartość transakcji, państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta,
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące np. dokonanych korekt czy kompensat oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych.

TPR-C (3), a poprzednia wersja formularza

Warto zwrócić uwagę, że niedawno opublikowany formularz TPR-C (3), został zaktualizowany w związku z nowelizacją wspomnianego powyżej Rozporządzenia. W porównaniu do drugiej wersji formularza, w TPR-C (3):

 • dodano pola umożliwiające wskazanie w sposób opisowy dokładnego przedmiotu transakcji kontrolowanej oraz wskazanie dokonanych kompensat,
 • dodano transakcje dotyczące restrukturyzacji (od kodu 3001 do 3013) oraz transakcję Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze (kod 3101),
 • wartość transakcji należy wskazywać w kwocie netto w tys. zł (w TPR-C (2) wartość transakcji wyrażana jest w mln),
 • w przypadku transakcji finansowych, należy wskazywać nie tylko odsetki otrzymane lub zapłacone, ale także odsetki należne i naliczone,
 • umożliwiono wskazanie analizy zgodności jako typu wyceny wykorzystanej do weryfikacji ceny transferowej.

Należy przypomnieć, że zaktualizowany formularz TPR-C (3) służy do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2019 roku. Oznacza to, że podatnik, którego rok podatkowy rozpoczął się przed 31 grudnia 2019 roku, a zakończył w 2020 roku, chcąc wykazać w informacji transakcje realizowane w tym okresie, powinien złożyć formularz TPR-C w poprzedniej wersji tj. TPR-C (2).

Przykład:

Podatnik A miał rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – w tej sytuacji powinien on wypełnić formularz TPR – C (wersja 3).

Podatnik B miał rok podatkowy trwający od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. – w tej sytuacji powinien on wypełnić formularz TPR- C (wersja 2).

Planowane zmiany w związku z „Polskim Ładem”

W związku z programem „Polski Ład” planowane są kolejne zmiany dotyczące m.in. informacji o cenach transferowych. Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 2022 roku. Najważniejsze z proponowanych rozwiązań przewidują:

 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • zmianę organu, do którego składana jest informacja o cenach transferowych z Szefa KAS na naczelnika US właściwego w sprawach podatku dochodowego,
 • możliwość podpisania informacji przez prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Link do formularzy TPR-C (2) oraz TPR-C (3):https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#TPR-C

Autor: Aleksandra Garbacz, Transfer Pricing & Valuations Consultant

Dodatkowe pytania?

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER