Czy jesteś na liście podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego?

5. 01. 2024
Podatki,Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 r. obejmują różne instytucje i przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W świetle art. 64 ust. 1 tej ustawy, badaniu podlegają:

 1. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:
  • Banków krajowych,
  • Oddziałów instytucji kredytowych,
  • Oddziałów banków zagranicznych,
  • Zakładów ubezpieczeń,
  • Zakładów reasekuracji,
  • Głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń,
  • Głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji,
  • Oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

3. Jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz jednostki o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

4. Jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

5. Krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

6. Spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

7. Pozostałe jednostki, przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne, oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych, które w poprzednim roku obrotowym (w odniesieniu do sprawozdań za 2023 r. uwzględniających dane za 2022 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • Posiadają aktywa o wartości przekraczającej równowartość 2,5 miliona euro w walucie obcej,
 • Osiągnęły przychody netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi operacji finansowych przekraczające równowartość 5 milionów euro w walucie obcej,
 • Zatrudniają średniorocznie co najmniej 50 pracowników.

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowościDane za 2022 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 30 grudnia 2022 r. (1 euro = 4,6899 zł/euro)
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób50 osób
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro2.500.000 euro × 4,6899 zł/euro
= 11 724 750 zł*
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro5.000.000 euro × 4,6899 zł/euro
= 23 449 500 zł*
*Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Kto jeszcze podlega badaniu sprawozdań finansowych?

Dodatkowo, podlegają badaniu sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, które są sporządzone za rok obrotowy, w którym zachodziło połączenie, oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy, zgodnie z postanowieniami art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości.

Dodatkowym obowiązkiem poddania badaniu są sprawozdania finansowe tych jednostek prowadzących księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych zdecydowały się na bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Podstawa prawna tego obowiązku wynika z:

 • Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).
 • Art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).
 • Art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.).

Autor:

Magdalena specjalizuje się w optymalizacji procesów, współpracy dla obszaru księgowego z uwzględnieniem specyfiki programów księgowych, zarządzeniem oddziałem i zespołami księgowymi. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz audytach. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji procesów księgowych.
Magdalena podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie zarówno w korporacjach jak i w biurach rachunkowych.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie. Ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i Podatki w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia
z Rachunkowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

NEWSLETTER