Webinar: Estoński CIT – czy będziesz płacił podatek dochodowy w przyszłym roku?

1. 07. 2020
Podatki,Szkolenia i konferencje

Czy będziesz płacił podatek dochodowy w przyszłym roku? – czyli krótko o podatku estońskim w Polsce

W czerwcu bieżącego roku wrócił temat zapowiadanego w zeszłorocznym expose premiera estońskiego CIT-u. Ten nowy sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne zacznie obowiązywać w Polsce w 2021 roku.

 

Data: 14.07 godz. 10:00

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, od stycznia przyszłego roku 200 tysięcy spółek kapitałowych nie będzie musiało płacić podatku dochodowego, jeżeli nie będzie wypłacać swojego zysku w postaci dywidendy. Estoński CIT ma zachęcić przedsiębiorstwa do reinwestowania tych środków, co w konsekwencji prowadzić powinno do wzrostu produktywności, innowacyjności oraz konkurencyjności firm. Jednym z głównych celów tego rozwiązania jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wzmożona aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw oznacza również nowe miejsca pracy oraz większą atrakcyjność Polski z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Brzmi bardzo pozytywnie, niemniej jak zawsze w podatkach, diabeł tkwi w szczegółach, a dokładniej, w tym konkretnym przypadku – w warunkach. A tych, pomimo braku projektu przepisów wprowadzających estoński CIT, zostało zasygnalizowanych bardzo dużo i z pewnością optymistyczna wizja 200.000 spółek kapitałowych niepłacących podatku dochodowego na bieżąco od 2021 r. już teraz wydaje się nieco naciągana.

 

Jakie są założenia reformy? Które przedsiębiorstwa będą się kwalifikować do grupy uprzywilejowanych spółek? Czy można już teraz rozpocząć przygotowania do wprowadzenia „estońskiego CIT-u”? Po najważniejsze, znane obecnie szczegóły, zapraszamy na nasze krótkie podsumowanie.

 

HARMONOGRAM:

  1. Założenia reformy
  2. Szanse i zagrożenia wynikające z reformy
  3. Jak i czy się przygotowywać aby wprowadzić estoński CIT?

 

Prelegent:

Tax Manager Bartosz Mroczkowski

Szacowany czas webinaru 25-30 minut.

Will you pay income tax next year? – briefly about the Estonian tax in Poland

In June this year, the topic of last year’s exposé of the Polish Prime Minister returned – the Estonian CIT. This new way of taxing income earned by legal entities will come into force in Poland in 2021.

 

Webinar date: 14.07, 1:30 PM Warsaw time.

 

According to the information provided by the Ministry of Finance, as of January next year nearly 200.000 of capital companies will not have to pay income tax if they do not distribute the company’s earning in the form of dividends. The Estonian CIT is supposed to encourage firms to reinvest those funds, which in turn should lead to higher levels of productivity, innovation and competitiveness of companies. One of the main goals of this solution is to support the SME sector in Poland. What’s more, increased investment activity means more jobs and greater attractiveness of Poland from the point of view of foreign investors. All of this sounds very positive, but as always in the case of taxes, the devil is in the details, and in this particular case – in the conditions. And these, despite the lack of draft regulations introducing the Estonian CIT, have been signalled a lot and certainly the optimistic vision of 97% of capital companies not paying income tax on a current basis since 2021 seems pretty far-fetched.

 

What are the objectives of the reform? Which companies will qualify for the privileged group? Is it possible to start preparing for the introduction of the Estonian CIT now? Join our short webinar to learn about the most important details.

 

AGENDA:

  1. The objectives of the reform
  2. The opportunities and risks of the reform
  3. How and whether to prepare?

 

Speaker:

Tax Manager Bartosz Mroczkowski

Estimated webinar time 25-30 minutes.

NEWSLETTER