Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Najważniejsze informacje

2. 07. 2020
Prawo

CZYM JEST CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH?

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system teleinformatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

                                    

INFORMACJE O REJESTRZE

 

 • Powstał 13 października 2019 r. i jest rejestrem jawnym.
 • Prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, a informacje udostępniane są bezpłatnie.
 • Do 13 lipca 2020 r. powinien zawierać kompletne dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych.
 • Obowiązane do podania swoich beneficjentów rzeczywistych są spółki:
 1. jawne,
 2. komandytowe,
 3. komandytowo-akcyjne
 4. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz,
 5. akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych),
 • Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
 • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego nie obejmuje spółek publicznych.

 

KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY?

 

To osoba fizyczna:

 

 • sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

 

w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

 

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

 

O beneficjencie rzeczywistym mowa także:

 

 1. w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
 2. w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.

 

TERMINY PRZEWIDZIANE W USTAWIE

 

Do dnia 13 lipca 2020 roku większość spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) przed dniem 13 października 2019 roku ma obowiązek zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Centralny Rejestr”), utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.), informacje o beneficjentach rzeczywistych danej spółki, czyli o osobach sprawujących faktyczna kontrolę nad spółką. W przypadku spółek wpisanych do KRS po dniu 13 października 2019 r. zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Zgłoszeniu, w terminie 7 dni podlegają również wszystkie aktualizacje danych w tym zakresie.

 

KARY

 

1) Brak zgłoszenia lub aktualizacji danych ujawnionych w Centralnym Rejestrze może skutkować nałożeniem na spółkę kary pieniężnej, która może wynosić nawet 1 000 000 złotych.

2) Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza prawdziwość zgłaszanych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3) Zgłaszający dane lub ich aktualizację ponosi również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Centralnego Rejestru nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru

 

PODSTAWA PRAWNA

 

W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy IV dyrektywy AML.

 

Opracowanie: Jakub Bartosiewicz

NEWSLETTER