Ulga na wsparcie nowych inwestycji – roczne obowiązki raportowe

23. 03. 2020
Podatki,Ulgi

Podatnicy CIT, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania w związku z realizacją nowej inwestycji, składając zeznanie roczne CIT-8 są zobowiązani dołączyć do niego również załącznik CIT/8S bądź CIT/8SP (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy). Z wydanych w dniu 9 marca Objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (dalej: „Objaśnienia”) wynika, że powinni oni także złożyć Informację dotyczącą wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, (dalej: „Informacja”).

 

CZY OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI WYNIKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z PRZEPISÓW PRAWA?

W wydanych Objaśnieniach Ministerstwo powołało się na art. 37 ust. 5a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Informację taką składa się w przypadku pomocy publicznej przewidzianej w akcie normatywnym, który:

  1. uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo
  2. gdy wydawana decyzja jedynie potwierdza nabycie prawa.
  3.  

Nie sposób jednak uznać, że w przypadku przedsiębiorcy uzyskującego pomoc przewidzianą w Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: „Ustawa”), dochodzi do spełnienia jednej z powyższych przesłanek. Ustawa bowiem wyraźnie wskazuje, że wsparcie jest udzielane przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję w drodze decyzji, zwanej „decyzją o wsparciu” (zatem decyzja musi zostać wydana, co eliminuje przesłankę z pkt a). Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji, która spełnia kryteria ilościowe oraz jakościowe. Ponadto, określa ona okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić. Nie można zatem uznać, że wydawana decyzja o wsparciu jedynie potwierdza nabycie prawa przedsiębiorcy do uzyskania pomocy (nie dochodzi zatem do spełnienia również przesłanki z pkt b).

 

Zaznaczyć należy zatem, że Ministerstwo Finansów rozszerzająco potraktowało przepisy dotyczące obowiązków raportowych nałożonych na przedsiębiorców korzystających ze wsparcia na realizację nowych inwestycji. Obowiązek złożenia przez przedsiębiorców – podatników CIT Informacji nie wynika bowiem, jak zostało to przeanalizowane wyżej, z obowiązujących przepisów prawa. Również Objaśnienia Ministerstwa Finansów nie stanowią aktu kształtującego obowiązki podatników. W związku z powyższym, przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia przewidzianego w Ustawie, składając roczne zeznanie CIT-8 za 2019 r. wraz załącznikiem CIT-8/S bądź CIT 8/SP nie mają obowiązku dołączania do nich Informacji.

 

Arena Tax oferuje Państwu wsparcie w zakresie przygotowania zeznania CIT-8 za 2019 r. wraz z wymaganymi załącznikami. Również, jeśli treść Objaśnień rodziłaby Państwa wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na pojawiające się pytania.

Zapraszamy do kontaktu:

Aneta Saramak
Tax Managing Partner
+48 603 700 015
aneta.saramak@arenaadvisory.com

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com
NEWSLETTER