Powrót formularza ORD-U

19. 03. 2020
Podatki,Ceny transferowe

Powrót formularza ORD-U

  1. Brak zwolnienia ze składania formularza ORD-U za 2019 r.
  2. Raportowaniu podlegają informacje dotyczące umów zawartych z nierezydentami.
  3. Termin na złożenie ORD-U za 2019 r. dla większości podatników to 31 marzec 2020 r.

 

Rok 2019 obfitował w istotne zmiany przepisów podatkowych, w tym m.in. przepisów o cenach transferowych.

Do końca roku 2018 podmioty, które składały sprawozdania CIT-TP i PIT-TP były, co do zasady, zwolnione z obowiązku składania ORD-U – informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Wyjątkiem były podmioty dokonujące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Z początkiem 2019 r. obowiązek składania ORD-U powrócił, gdyż uchylono art. 82 §1a Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podmioty, które zobowiązane są do składania formularzy CIT-TP i PIT-TP, zwolnione są ze składania formularza ORD-U.

Formularze CIT-TP i PIT-TP zostały zastąpione od 2019 r. nowymi formularzami TPR-C oraz TPR-P, lecz zwolnienie z obowiązku składania formularza ORD-U nie zostało przewidziane dla podmiotów zobowiązanych do wypełnienia nowych formularzy. Tym samym za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r. wszystkie podmioty, które były objęte zwolnieniem z obowiązku składania formularza ORD-U, takim zwolnieniem objęte już nie są.
 
Jakie informacje obejmuje formularz ORD-U?

Celem złożenia formularza ORD-U jest przekazanie organom podatkowym informacji o umowach zawartych z nierezydentami w danym roku podatkowym. W związku z tym, oprócz danych identyfikacyjnych podmiotu składającego ORD-U, konieczne jest również podanie danych identyfikacyjnych nierezydenta będącego stroną umowy, a także sumy wartości (należności i zobowiązań), jaka wynika z takich umów, z wyszczególnieniem wartości dotyczących usług niematerialnych.
 
Kogo obejmuje obowiązek i w jakim zakresie?

Obowiązek złożenia informacji ORD-U obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki komandytowe) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Informacje składane w formularzu ORD-U dotyczą umów zawartych w formie pisemnej lub ustnej z nierezydentami w myśl prawa dewizowego.
 
Obowiązek złożenia ORD-U powstaje w przypadku gdy:

  • Nastąpiło zawarcie umów z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR.
  • Nastąpiło zawarcie umowy z nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Wyżej wymieniona umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

 

Wartości limitów wyrażone w walucie EUR przelicza się na PLN według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym dana umowa została zawarta.

W praktyce obowiązek złożenia informacji ORD-U będzie dotyczył przede wszystkim podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych.
 
W jaki sposób należy złożyć formularz ORD-U?

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U powinna zostać złożona do właściwego urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Formularz ORD-U można złożyć drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/). Jeżeli w ciągu roku podatkowego zawarto umowy z więcej niż jednym nierezydentem, konieczne jest wypełnienie formularzy ORD-U osobno dla każdego nierezydenta, z którym zawierano umowy.
 
Na co zwrócić uwagę?

  1. Należy przeanalizować wszystkie umowy pisemne zawarte z nierezydentami w roku podatkowym wraz z wartością wynikającą z tych umów. Zwracamy także uwagę na aneksy do umów, które mogą być uznane za odrębną umowę
  2. W przypadku umów zawartych ustnie należy oprzeć się na danych wynikających z faktur, rachunków potwierdzających zawarcie umowy lub zaakceptowanych ofert, z których wynika wartość umowy w roku podatkowym.
  3. Należy zwrócić uwagę na powiązania z nierezydentami, z którymi zawarto umowy, pamiętając iż próg powiązań na potrzeby rozpoznania obowiązku sporządzenia informacji podatkowej ORD-U wynosi 5%, czyli znacznie mniej niż na potrzeby ustalania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych (25%).
  4. Informację ORD-U należ złożyć do właściwego urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
  5. Szczególną uwagę należy zwrócić kwalifikując i opracowując wartość transakcji o charakterze złożonym, w tym finansowe, gwarancje i ubezpieczenia.

Autorzy: Piotr Sawicki, Senior Transfer Pricing Consultant, Dominika Krogulec, Transfer Pricing Consultant 

 
Arena Tax oferuje Państwu bieżące wsparcie w zakresie analizy i identyfikacji obowiązków odnośnie przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Ponadto Arena Tax może wesprzeć Państwa w wypełnieniu opisanych obowiązków w formie praktycznych odpowiedzi na wiele kłopotliwych kwestii związanych z wypełnieniem i złożeniem formularza ORD-U.

Zapraszamy do kontaktu:

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER