GTU: Klasyfikacja towarów dla międzynarodowego handlu

4. 04. 2024
Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

GTU to system klasyfikacji towarów stosowany w celu ustandaryzowania i ułatwienia analizy handlowej, statystycznej oraz celnej. Jest to hierarchiczna struktura kodów, która przypisuje towarom konkretne kategorie na podstawie ich cech i charakterystyk. Taka klasyfikacja znajduje szerokie stosowanie w międzynarodowym handlu, administracji celnej, analizie statystycznej i badaniach rynkowych.

Kluczowe informacje na temat GTU

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące GTU:

 • Hierarchiczna struktura: GTU jest zorganizowany w formie hierarchicznej struktury, gdzie każda kategoria jest podzielona na podkategorie, a te z kolei na dalsze grupy towarowe.
 • Kody: Każda kategoria, podkategoria i grupa towarowa w GTU posiada unikalny kod numeryczny, który umożliwia identyfikację i klasyfikację towaru.
 • Międzynarodowe standardy: GTU opiera się na międzynarodowych standardach klasyfikacji towarów, co ułatwia międzynarodową wymianę handlową i analizę danych.
 • Kategorie towarowe: GTU obejmuje różnorodne kategorie towarowe, takie jak produkty rolnicze, wyroby przemysłowe, surowce mineralne, a także usługi.
 • Celność i spójność: System GTU został opracowany w taki sposób, aby zapewnić celność i spójność klasyfikacji towarów, co ułatwia analizę danych handlowych i statystycznych.
 • Zastosowanie w administracji celnej: GTU jest wykorzystywany przez administrację celną do klasyfikacji i identyfikacji towarów podczas importu, eksportu i tranzytu.
 • Aktualizacje: Ze względu na dynamiczny charakter światowego handlu, GTU jest regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb i trendów w handlu międzynarodowym.

Kody GTU – zastosowanie

Klasyfikacja kodów jest niezwykle przydatna dla firm, instytucji rządowych i międzynarodowych organizacji, ponieważ umożliwia spójne i jednolite klasyfikowanie towarów, co ułatwia zarządzanie i analizę danych handlowych oraz statystycznych.

Kod GTU (Grupy Towarowe Uzgadniane) stosuje się głównie w celu klasyfikacji towarów w różnych obszarach działalności, w tym:

 • Handel międzynarodowy: GTU jest powszechnie stosowane do klasyfikacji towarów w handlu międzynarodowym. Przydzielanie kodów towarom ułatwia identyfikację i śledzenie produktów w międzynarodowym łańcuchu dostaw.
 • Statystyka handlu: Organizacje rządowe, instytuty statystyczne i agencje badawcze wykorzystują kody GTU do zbierania danych dotyczących handlu zagranicznego i analizy trendów w wymianie handlowej.
 • Administracja celna: Służby celne używają kodów GTU do klasyfikacji towarów podczas importu, eksportu i tranzytu. Ułatwia to przeprowadzanie kontroli celnych i egzekwowanie przepisów prawa celnego.
 • Logistyka: W dziedzinie logistyki kody GTU służą do identyfikacji i zarządzania towarem w magazynach, na etapie transportu oraz w innych procesach logistycznych.
 • Analiza rynku: Firmy korzystają z klasyfikacji GTU do analizy rynku, prognozowania popytu na produkty, identyfikowania konkurencji i opracowywania strategii marketingowych.
 • Planowanie produkcji: Przy użyciu kodów GTU można planować produkcję, monitorować zapasy surowców i komponentów oraz zarządzać procesem produkcyjnym.
 • Raportowanie finansowe: W niektórych przypadkach kody GTU znalazły zastosowanie w raportach finansowych do identyfikacji kategorii produktów i usług oraz analizy wydatków.
 • Badania naukowe: W naukowych badaniach dotyczących handlu, ekonomii i innych dziedzin, klasyfikacja GTU jest stosowana do kategoryzacji towarów w celu analizy danych.

Kody GTU znajdują zastosowanie w różnych obszarach, gdzie klasyfikacja towarów jest konieczna do celów analizy, zarządczej i raportowania. Ich uniwersalność i szerokie zastosowanie sprawiają, że są one istotnym narzędziem w globalnym środowisku biznesowym.

Jakie produkty kryją się pod wskazanym kodem?

Poniżej przedstawiamy wykaz kategorii towarowo-usługowych wraz z odpowiadającymi im kodami:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy).
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych.
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne.
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty.
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe.
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Sprawdzanie kodu GTU

Aby sprawdzić kod GTU dla danego towaru lub produktu, można skorzystać z różnych źródeł informacji:

 • Bazy danych GTU: To specjalne bazy danych online, w których można wyszukiwać kody dla różnych produktów. Często są udostępniane przez organizacje międzynarodowe, agencje statystyczne lub instytucje rządowe. Przykłady: Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji (ISO) oraz europejska baza danych Eurostat.
 • Strony internetowe organizacji międzynarodowych: Organizacje międzynarodowe często udostępniają informacje na temat klasyfikacji towarów i kodów GTU na swoich oficjalnych stronach internetowych. Można tam znaleźć instrukcje oraz narzędzia do wyszukiwania odpowiednich kodów.
 • Konsultacja z ekspertami: W przypadku niejasności lub trudności ze znalezieniem odpowiedniego kodu GTU można zasięgnąć porady ekspertów w dziedzinie klasyfikacji towarów. Może to być konsultant ds. handlu międzynarodowego, pracownik urzędu celno-skarbowego lub specjalista ds. statystyki handlu.
 • Dokumenty i instrukcje: Czasami producenci towarów lub dostawcy dostarczają informacje na temat kodów w dokumentacji produktowej lub instrukcjach. Można także zasięgnąć pomocy od partnerów handlowych lub dostawców.
 • Bazy danych produktów: Niektóre bazy danych produktów zawierają informacje na temat przypisanych do nich kodów GTU. Przy wyszukiwaniu lub przeglądaniu produktów w takich bazach można często znaleźć informacje o odpowiednich kodach.

Kody GTU na fakturach

Nie ma bezpośredniego wymogu umieszczania kodów GTU na fakturze. GTU to system klasyfikacji towarów, który jest szeroko stosowany do ustandaryzowania kategorii towarów na poziomie globalnym.
Nie ma obowiązku zamieszczania kodów na fakturze, jednak warto taką informacje podać.

Faktury muszą zawierać informacje dotyczące towarów lub usług, w tym:

 • Opis towarów lub usług: Faktura powinna zawierać wystarczająco dokładny opis sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, aby umożliwić identyfikację.
 • Ilość: Faktura powinna określać ilość sprzedanych produktów lub zakres świadczonych usług.
 • Cena jednostkowa: Faktura powinna zawierać cenę jednostkową za każdy sprzedany produkt lub za każdą świadczoną usługę.
 • Wartość: Faktura powinna przedstawić wartość każdego sprzedanego produktu lub świadczonej usługi, uwzględniając ilość i cenę jednostkową.
 • Podatek VAT: Jeśli sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT, faktura powinna zawierać odpowiednie informacje dotyczące stawki podatku VAT i kwoty podatku.
 • Razem: Faktura powinna podsumować wartość całkowitą transakcji, uwzględniając wszystkie opłaty i podatki.

Konsekwencje błędnej klasyfikacji

Ważne jest, aby upewnić się, że wybrany kod GTU jest odpowiedni dla konkretnego towaru lub produktu. Błędna klasyfikacja może prowadzić do problemów podczas importu, eksportu lub analizy danych statystycznych. Jeśli istnieją wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistami lub instytucjami zajmującymi się klasyfikacją towarów.

Podsumowanie

W praktyce, faktura nie wymaga bezpośrednio kodów GTU, ale dokładne i kompleksowe opisanie sprzedawanych produktów jest kluczowe z perspektywy księgowej, celnej i zarządzania. W niektórych branżach lub krajach zaleca się lub wymaga stosowania kodów w celu ułatwienia analizy handlowej lub statystycznej. Wówczas korzystanie z GTU może być preferowaną formą, ale nie stanowi powszechnego wymogu.

Autor:

Magdalena specjalizuje się w optymalizacji procesów, współpracy dla obszaru księgowego z uwzględnieniem specyfiki programów księgowych, zarządzeniem oddziałem i zespołami księgowymi. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz audytach. Posiada także doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji procesów księgowych.
Magdalena podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie zarówno w korporacjach jak i w biurach rachunkowych.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie. Ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i Podatki w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia
z Rachunkowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

NEWSLETTER