Kolejna edycja Forum Cen Transferowych za nami – 5 listopada reprezentanci Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej na spotkaniu z przedstawicielami biznesu oraz doradcami podatkowymi obradowali nt. wyzwań i zmian regulacji w zakresie cen transferowych, także w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych. Dziesiąte, jubileuszowe spotkanie pod przewodnictwem prof. Marcina Jamrożego, Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów odbyło się w warunkach zdalnych i zgromadziło ok. 200 uczestników.

Podczas spotkania Krajowa Administracja Skarbowa zaprezentowała m.in. statystyki dotyczące przeprowadzonych kontroli, których przedmiotem były ceny transferowe. Z zaprezentowanych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2020 roku było 248 kontroli dotyczących podmiotów powiązanych, co pozwala stwierdzić, że pandemia nie miała wyraźnego wypływu (przynajmniej na początku roku) na ilość prowadzonych przez KAS działań.

Podczas Forum omówiono i zaprezentowano także wyniki dotychczasowych prac grup roboczych w zakresie doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej, uwagi do projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych, a także opisu metody koszt plus.

Forum Cen Transferowych a pandemia COVID-19

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany nowych uproszczeń w obszarze cen transferowych. Według podanych informacji, trwają prace nad pakietem dalszych uproszczeń w obszarze cen transferowych, które kierunkowo mogą dotyczyć:

  • rezygnacji z oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz zintegrowanie oświadczenia o rynkowości cen transferowych z formularzem TPR;
  • wydłużenia do 14 dni obowiązku przedstawienia lokalnej dokumentacji;
  • braku warunku potwierdzenia korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu;
  • braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla Save Harbour finansowego oraz dla refaktury.

Podczas posiedzenia Forum zapowiedziano także powołanie nowych grup roboczych:

  • Grupa robocza nr. 10 ds. zagadnień wpływu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na ceny transferowe,
  • Grupa robocza nr. 11 ds. legislacyjnych,
  • Grupa robocza nr. 12 dot. transakcji jednostka-zakład,
  • Grupa robocza nr. 13 dot. zagadnień trudnych do wyceny wartości niematerialnych (tzw. HTVI),
  • Grupa robocza nr. 14 ds. transakcji finansowych.

Kolejne posiedzenie Forum planowane jest na marzec 2021 roku.

Dokumenty wypracowane w ramach prac FCT można znaleźć tutaj:  https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/dokumenty-forum-cen-transferowych/