Formularz ORD-U 2021 jednak w ustawowym terminie?

23. 03. 2021
Podatki,Artykuły

Rok 2020, tak samo jak obecny rok 2021, obfitował w istotne zmiany, w tym liczne wydłużania ustawowych terminów dla wypełniania obowiązków z zakresu podatków.

Jednak jak na razie (na dzień 23.03), ORD-U za rok 2020 składane jest w ustawowym terminie czyli termin na jego złożenie to 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego. Obowiązek złożenia formularza istnieje niezależenie od obowiązków w zakresie składania informacji o cenach transferowych za rok 2020.

I tak, dla większości podatników termin na złożenie informacji ORD-U za rok 2020 czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami upływa z końcem marca 2021.

Obowiązek w zakresie informacji ORD-U nałożony jest na:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki komandytowe) oraz
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 
Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (również w formie ustnej) zawartych :

  • z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR.
  • z nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Wyżej wymieniona umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Informacje które podlegają raportowaniu to:

  • dane identyfikacyjne (nierezydenta) strony umowy – dla każdego nierezydenta informacja jest sporządzana oddzielnie,
  • dane o zawartych umowach, z wyszczególnieniem wartości dotyczących usług niematerialnych.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami:

  • Sporządza się za rok podatkowy i przesyła do właściwego urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego;
  • Jeżeli w ciągu roku podatkowego zawarto umowy z więcej niż jednym nierezydentem, konieczne jest wypełnienie formularzy ORD-U osobno dla każdego nierezydenta, z którym zawierano umowy.

Arena Tax oferuje Państwu bieżące wsparcie w zakresie analizy i identyfikacji obowiązków odnośnie przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Ponadto Arena Tax może wesprzeć Państwa w wypełnieniu opisanych obowiązków w formie praktycznych odpowiedzi na wiele kłopotliwych kwestii związanych z wypełnieniem i złożeniem formularza ORD-U.

Zapraszam do kontaktu:

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER