Biała lista podatników VAT: od 1 lipca 2020 r. zmiany

23. 06. 2020
Podatki,Alert,Księgowość

Biała lista podatkowa. Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r., zmieniającej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

 

Chyba najbardziej oczekiwaną zmianą są nowe regulacje dotyczące „białej listy podatników”, które w pewien sposób powinny ułatwić dokonywanie płatności. Nie zwalniają one oczywiście z weryfikacji rachunków bankowych naszych kontrahentów, ale łagodzą negatywne skutki jej braku.

 

 I tak, gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny dokonał zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zapłaty tej należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub zlecenia przelewu. Zgodnie z nowymi przepisami nie rozpoznajemy przychodu wtedy, gdy płatność:

 

  1. wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.
  3. została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

 

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

 

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

 

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym – jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

 

  1. została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub
  2. wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę

 

Zdecydowanie pozytywną zmianą w ramach białej listy jest wydłużenie terminu, jaki ma podatnik na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego w przypadku zapłaty za fakturę na rachunek bankowy z poza „białej listy podatników”. W poprzednim brzmieniu ustawy termin był bardzo krótki, wynosił tylko 3 dni. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy w ciągu 7 dni powinni złożyć takie zawiadomienie – co ważne – do własnego urzędu skarbowego, a nie do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta.

 

W przypadku odpowiedzialności solidarnej z dostawcą towarów i usług, wynikającej z przepisów VAT, nawet przy zapłacie na rachunek inny, niż zgłoszony do wykazu podatników VAT wystarczy, że:

– zawiadomienie do urzędu skarbowego zostanie złożone raz, przy pierwszym przelewie dla konkretnego dostawcy, lub

– zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług aby uchronić się przed negatywnymi skutkami podatkowymi. Taka zmiana będzie oczywiście zachęcała do częstszego stosowania MPP.

 

Autor: Renata Zabroń, Accounting Manager

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Aneta Saramak
Tax Managing Partner
+48 603 700 015
aneta.saramak@arenaadvisory.com

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Renata Zabroń
Accounting Manager
+ 48 502 553 511
renata.zabron@arenaadvisory.com
NEWSLETTER