Regulamin Newslettera

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści za pomocą poczty elektronicznej przez Operatora Usługi.
 2. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 344, ze zm.).
 3. Operatorem Usługi świadczącym Usługę Newslettera i przesyłania informacji marketingowych świadczą niżej wymienione Spółki z Grupy Arena Advisory, tj.:
 • Arena Tax sp. z o.o.,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421071, NIP: 5213631253, REGON: 146123519;
 • Arena Accounting sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22b wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434179, NIP: 5213636865, REGON: 146302920;
 • Arena Legal Fintex sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22b wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780453, NIP: 5213862449, REGON: 383016501;
 • Arena Digital S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22b wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857115, NIP: 5213903295, REGON: 386578903.
 1. Adres serwisu korporacyjnego: www.arenaadvisory.com, Kontakt: tel.: +48 22 102 20 30; e-mail: office@arenaadvisory.com.

§ 2. [Definicje]

 1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

a) Arena/ Operator Usługi – Spółki z grupy Arena Advisory tj. Arena Tax sp. z o.o., Arena Accounting sp. z o.o., Arena Legal Fintex sp. z o.o. sp.k. oraz Arena Digital S.A., świadczące usługę newslettera.

b) Formularz – formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osoby chcące się zapisać do subskrypcji, zawierający niezbędne dane osobowe Użytkownika oraz wymagane zgody.

c) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

d) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Operatora Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o aktualnościach branżowych, regulacjach prawnych, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach organizowanych przez Arena Advisory, a także wydarzeniach związanych z informacją o  produktach oferowanych przez spółki z grupy Arena Advisory, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

e) Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;

f) Usługa – usługa dostarczania Newslettera;

g) Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

h) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Operatora Usługi w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, takie jak imię nazwisko, adres e-mail, adres, nr PESEL a także nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

i) Serwis – serwis internetowy grupy Arena Advisory należący do w ramach którego Arena Advisory udostępnia Newsletter. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.arenaadvisory.com/.

j) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

k) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 3. [Przedmiot Usługi]

 1. Operator Usługi świadczy na rzecz Użytkownika usługę w postaci cyklicznego wysyłania na do Użytkownika Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Usługa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 3. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. W celu zapisania się do Newslettera, Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 4. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

§ 4. [Warunki korzystania]

 1. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osoby, która za pomocą Serwisu na stronie internetowej w części dotyczącej Newslettera poda adres swojej poczty elektronicznej, a następnie wybierze przycisk „Zapisz się”.
 2. Kliknięcie wskazanego przycisku spowoduje przesłanie na podany adres poczty elektronicznej Formularza, który po wypełnieniu o wskazane Dane osobowe zostanie przesłany do Operatora Usługi oraz spowoduje uruchomienie świadczenia Usługi.
 3. W celu zapisania się do Newslettera, Użytkownik podaje następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, nazwę firmy w której pracuje lub z którą współpracuje.
 4. Formularz zawiera dobrowolną zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych w Formularzu Danych osobowych.
 5. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które zapoznają się z Polityką Prywatności Serwisu oraz Regulaminem Newslettera Grupy Arena Advisory.
 6. Klient korzystając z Usługi zobowiązany jest do  powstrzymania się od podawania informacji  o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 7. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 8. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej;

b) posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej;

c) posiadanie standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 1. Newsletter jest przesyłany na serwer pocztowy właściwy dla adresu poczty elektronicznej Użytkownika. Operator Usługi zastrzega iż niektóre serwery mogą potraktować Newsletter jako wiadomość typu „SPAM” i z tego powodu Newsletter może nie dotrzeć do Użytkownika, za co Operator Usługi  nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. [Prawa autorskie]

 1. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.).. i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.
 2. Wszelkie prawa do znaków graficznych, prawa autorskie, oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści Newslettera (a także organizacja i układ) należą do spółek z grupy  Arena Advisory lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Operatorowi Usługi zgody na ich wykorzystanie.
 3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści Newslettera, w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Usługi.
 4. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi  stanowić może naruszenie prawa.

§ 6. [Reklamacje]

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez Operatora ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: marketing@arenaadvisory.com
 3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego jej przedmiotem oraz adres e-mail, imię i nazwisko Użytkownika zgłaszającego reklamację.
 4. Operator Usługi  rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, Operator Usługi powiadomi Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od momentu, w którym została ujawniona jej przyczyna.
 6. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust.4 powyżej  wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§ 7. [Czas trwania Usługi]

 1. Subskrypcja na Usługę zostaje dokonana na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdym czasie w następujący sposób:

a) poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze;

b) poprzez pisemne odstąpienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@arenaadvisory.com

c) poprzez pisemne odstąpienie przesłane na adres: Arena Tax sp. z o.o. , ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa

 1. W celu rezygnacji z usługi Użytkownik może skorzystać ze Wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.
 3. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 4. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 8. [Dane osobowe]

 1. Operator Usługi jest administratorem Danych osobowych podanych w Formularzu i przetwarzanych w celu świadczenia Usługi.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi.
 4. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
 5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników  są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Szczegóły dotyczące administratora Danych osobowych, w tym m.in. podstaw ich przetwarzania, informacje dotyczące praw Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności oraz w Klauzuli Informacyjnej z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać.

§ 9. [Przepisy końcowe]

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2021 r.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Użytkownika pod adresem internetowym https://arenaadvisory.com/regulamin-newslettera/
 3. Operator Usługi  zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika  o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 4. Operator Usługi ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika  adres poczty elektronicznej.
 5. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje może odstąpić od subskrypcji Newslettera w trybie przewidzianym w Regulaminie.
 7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

Załącznik nr 1.

Przykładowy Wzór formularza odstąpienia:

Adresat:

Arena Tax sp. z o.o.,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bukowińskiej 22B,

02-703 Warszawa

e-mail: office@arenaadvisory.com

Odstąpienie od usługi Newslettera

Ja/my. …..…………………………………………….…………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Newslettera przez Grupę Arena świadczonej na moją rzecz .

Adres e-mail, na który zamówiono Newsletter:………………

Data i podpis ………………………..