Zmiany w podatkach dochodowych 2021

2. 12. 2020
zmiany w podatkach
Podatki,Alert

Co się zmienia w obszarze opodatkowania podatkami dochodowymi począwszy od 1 stycznia 2021 r.?

30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano dwie – kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców – ustawy wprowadzające liczne zmiany w obszarze opodatkowania podatkami dochodowymi oraz zryczałtowanymi formami opodatkowania, tj.:

  1. ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2123, zwana dalej: „Ustawą”);
  2. ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2122, zwana dalej „Ustawą CIT EST”).

O jednej z najważniejszych zmian zawartych w Ustawie, tj. dotyczącej opodatkowania spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, pisaliśmy we wcześniejszym artykule „Obowiązek zapłaty CIT w spółkach komandytowych”.

Odnosząc się do innych istotnych zmian w podatkach przewidzianych w Ustawie, należy wskazać, że począwszy od 1 stycznia 2021 r.:

  • do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzone zostaną: (i) definicja spółki nieruchomościowej, (ii) zasady poboru przez nią zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku zbycia m.in. jej udziałów), (iii) obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego (w przypadku zagranicznej spółki nieruchomościowej) oraz (iv) nowe obowiązki informacyjne;
  • PGK i podatnicy o odpowiednio wysokich przychodach będą obowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy;
  • podwyższono limit przychodów, którego nieprzekroczenie uprawnia do stosowania 9% stawki CIT – z 1,2 mln Euro do 2 mln Euro;
  • ograniczeniu ulega tzw. ulga abolicyjna – podatnicy PIT (będący polskimi rezydentami podatkowymi) osiągający dochody z pracy poza Polską, a mianowicie w państwie, z którym podwójnego opodatkowania unika się poprzez zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego, będą mogli odliczyć od podatku dochodowego kwotę 1360 zł;
  • rozszerzona zostaje dostępność zryczałtowanych form opodatkowania, zmniejszeniu ulegają niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  – przy jednoczesnym zwiększenie limitu przychodów przesądzającego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. Euro do 2 mln Euro).

Ustawa CIT EST wprowadza do polskiego ustawodawstwa dwa alternatywne i stanowiące novum na gruncie polskiego prawa podatkowego rozwiązania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. „estoński CIT”) oraz specjalny fundusz inwestycyjny umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych.

Zasadnicza korzyść nowego reżimu polega (w jego podstawowej wersji) na możliwości odroczenia obowiązku zapłaty podatku CIT na moment faktycznej wypłaty zysków do wspólników.

 Z kolei rozwiązanie ze specjalnym funduszem inwestycyjnym, zakłada możliwość dokonywania odpisów środków pieniężnych na specjalny rachunek inwestycyjny. Odpisy te będą mogły jednorazowo zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika, pod warunkiem przeznaczenia ich na cele inwestycyjne.

Stosowanie powyższych rozwiązań obwarowane będzie licznymi ograniczenia i warunkami, m.in.:

  • prowadzenie działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie określone osoby fizyczne;
  • nieposiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki;
  • okoliczność, że łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą 100 000 000 zł (z VAT) lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczy 100 000 000 zł (z VAT) – przy czym ilość przychodów z tzw. źródeł pasywnych i wynikających z transakcji z podmiotami powiązanymi powinna być mniejsza niż 50%.

Autorzy: Łukasz Kumkowski, Tax Manager, Bartosz Mroczkowski, Tax Manager, Justyna Kamińska Tax Consultant

Czytaj więcej o założeniach nowego modelu opodatkowania, tzw. Estońskim CIT.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań, jak wprowadzane zmiany w podatkach mogą wypłynąć na biznes lub jakie szanse bądź zagrożenia kryją się za nowymi przepisami.

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
+48 572 295 956
lukasz.kumkowski@arenaadvisory.com

Bartosz Mroczkowski
Tax Manager
+48 509 954 523
bartosz.mroczkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER