Wejście w życie procedury WHT refund coraz bliżej

14. 06. 2021
Podatki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 2421) Ministerstwo Finansów odroczyło do końca czerwca 2021 r. stosowanie przepisu dotyczącego obowiązkowego poboru podatku WHT na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. W piątek 11 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, który przedłuża ten okres do końca roku 2021 r. W chwili obecnej, projekt ten jest na etapie konsultacji publicznych. Nieoficjalnie mówi się również o możliwości nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła od 1 stycznia 2022 r.

Czego dotyczy WHT refund?

Art. 26 ust. 2e ustawy o CIT stanowi o obowiązku pobrania przez płatnika w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz innego podmiotu zryczałtowanego podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 tj. należności licencyjnych oraz odsetek (10% albo 20%) lub art. 22. ust. 1 tj. dywidend (19%) od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 PLN bez możliwości skorzystania ze zwolnienia poboru podatku lub stosowania niższej stawki procentowej, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kwota ta dotyczy transakcji z jednym podatnikiem w ciągu roku podatkowego.

Jakie transakcje podlegają obowiązkowi WHT refund?

Należności, które podlegają powyższemu obowiązkowi wynikającemu z art. 26 ust. 2e dotyczą wypłat m.in z tytułu:

·         Odsetek, praw autorskich lub pokrewnych, znaków towarowych, użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego (a także urządzenia handlowego lub naukowego), know-how

·         Świadczeń doradczych, usług księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług HR, gwarancji, poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

·         Dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Co się zmieni po zakończeniu okresu obowiązywania odroczenia WHT refund?

W celu odzyskania należności podatkowych uiszczonych w ramach zastosowania art. 26 ust. 2e tj., podatnik będzie zobowiązany do zwrócenia się do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaty, wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie należytej staranności w procesie weryfikacji odbiorcy należności. Cała procedura zwrotu może trwać do 6 miesięcy od momentu wpłynięcia wniosku.

Powyższego obowiązku można uniknąć w przypadku złożenia oświadczenia zarządu o dochowaniu należytej staranności przy weryfikacji warunków zwolnienia lub obniżonej stawki podatku. Inną metodą jest posiadanie opinii o zastosowaniu zwolnienia wydawanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek podatnika. Zarówno oświadczenie zarządu jak i wniosek o wydanie opinii składa się na specjalnym wzorze formularza opublikowanym na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Powyższe zasady mogą się zmienić po planowanej nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2022 r., jednak projekt nowych przepisów WHT nie został jeszcze opublikowany. Z wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że zmianie ulegnie m.in. zakres należności podlegający pod procedurę obowiązkowej zapłaty i zwrotu podatku (pay-and-refund).

Jak możemy pomóc?

Arena Tax oferuje wsparcie w zakresie podatku u źródła, świadcząc takie usługi jak:

– pomoc w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku;

– przegląd transakcji z kontrahentami zagranicznymi w celu ich prawidłowej klasyfikacji dla potrzeb podatku u źródła;

– przegląd dokumentów zebranych w celu udokumentowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku pod kątem dochowania należytej staranności;

– pomoc w miesięcznych kalkulacjach oraz przygotowaniu rocznej deklaracji dotyczącej podatku u źródła;

– przygotowanie procedury należytej staranności ograniczającej ryzyko nieprawidłowości w rozliczeniach WHT.

Zapraszam do kontaktu

Żaneta Gryka
Tax Manager
+48 502 325 006
zaneta.gryka@arenaadvisory.com
NEWSLETTER