Webinar – WHT: Mechanizm Pay and Refund

7. 03. 2022
Podatki,Szkolenia i konferencje

Arena Tax zaprasza na darmowe, merytoryczne spotkanie, poświęcone zmianom w przepisach dotyczących podatku u źródła.

Temat:

Na webinarze omówimy zasady postępowania w przypadku gdy łączna wartość płatności dokonywanych przez reprezentowaną przez Państwa spółkę na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych przekroczy 2 mln zł w trakcie roku podatkowego (w odniesieniu do poszczególnych odbiorców). Wskażemy jakie czynności powinno się podjąć celem dalszego korzystania ze zwolnień WHT przewidzianych w stosownych przepisach, czy też obniżonych stawek podatku u źródła. Jednocześnie opiszemy konsekwencje niepodjęcia stosownych czynności w ustawowym terminie, co będzie wiązać się z koniecznością poboru WHT od nadwyżki powyżej 2 mln zł, a następnie możliwością uzyskania zwrotu podatku (tego, który nie zostałaby pobrany gdyby znalazło zastosowanie zwolnienie czy obniżona stawka WHT.

W trakcie webinarium omówimy również nowododany do ustawy o CIT podatek, tj. podatek od przerzuconych dochodów. Wskażemy, w jakich sytuacjach polskie spółki będą mogły uniknąć jego zapłaty i pod jakimi warunkami.

Agenda webinaru:

  1. Mechanizm obligatoryjnego poboru podatku u źródła (WHT) – nowe zasady;
  2. Oświadczenia płatnika jako sposób na brak poboru obligatoryjnego WHT;
  3. Opinia o zastosowaniu preferencji – warunki jej uzyskania;
  4. Procedura uzyskiwania zwrotu obligatoryjnie pobranego podatku – kluczowe aspekty;
  5. Podatek od przerzuconych dochodów – nowe zasady;
  6. Przesłanki wyłączające konieczność zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

Termin webinaru:

24.03.2022 r., start godz. 10:00

Grupa docelowa:

Webinar jest adresowany do osób odpowiedzialnych za dokonywanie płatności m.in. z tytułu odsetek, należności licencyjnych czy dywidend na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.

Prelegent:

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
Doradca podatkowy, Radca prawny

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12798) oraz radca prawny (nr wpisu WA-15250). Łukasz posiada 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w obszarze stosowania ulg podatkowych (ulga B+R, IP Box).

Praca zawodowa i edukacja

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

NEWSLETTER