Wyceny aktywów i zobowiązań

Świadczymy usługi wyceny w oparciu o metody dochodowe (stosując na przykład metodę zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych). Nasi analitycy przeprowadzają wycenę aktywów i zobowiązań, w tym środków trwałych, przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych (brand, know-how, licencje, technologie, instrumenty finansowe) w następujących celach:
• Podatkowych (Art. 14 § 1 ustawy o CIT),
• Cen transferowych (tzw. business file),
• Wsparcia podczas procesu kupna / sprzedaży,
• Wsparcie przy decyzjach zarządczych,
• Restrukturyzacji biznesowych i opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych (tzw. exit tax).
NEWSLETTER