Doradztwo podatkowe

Arena Tax jest licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego.

Wspomagamy polskie firmy oraz podmioty międzynarodowe, między innymi w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków międzynarodowych.

Naszymi partnerami są podmioty z wiodących branż, w tym z branży finansowej i branży nowych technologii. Nasz doświadczony zespół specjalistów przeprowadza złożone projekty i obsługuje transakcje dla najbardziej wymagających klientów. Naszym celem jest dostarczanie Klientom mierzalnej wartości dodanej.

Jesteśmy proaktywni – w przypadku gdy widzimy możliwości potencjalnej oszczędności podatkowej lub zauważamy ryzyko, przedstawiamy rekomendację oraz ustalamy wspólnie z Państwem jakie kroki możemy podjąć. W trakcie przygotowania i realizacji projektów podatkowych kładziemy szczególny nacisk na profesjonalizm wykonywanych przez nas usług. Naszym celem jest świadczenie usług zapewniając minimalne zaangażowanie aktywów (takich jak czas) po stronie naszych partnerów. Chcemy, aby partnerzy mogli zająć się biznesem, podczas gdy my zajmujemy się ich podatkami i kwestiami finansowymi.

Kontakt ze specjalistą:

Aneta Saramak

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

Realizowane projekty:

 • Kompleksowe wdrażanie rozwiązań podatkowych

  Zarządzamy projektem całościowo: określamy czas realizacji, wyznaczamy skład zespołu projektowego posiadający największe doświadczenie w realizacji danego typu usługi, określamy budżet i niezbędne zasoby zewnętrzne. Nasze doświadczenie i podejście polegające na kompleksowym wdrażaniu rozwiązań sprawiają, że nasze pomysły realizujemy dla Państwa w pełni skutecznie. Rozliczenia podatków stają się bezpieczne, efektywne i prawidłowe.

 • Ulgi podatkowe

  Ulga na badania i rozwój

  Ulga B+R umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową w postaci badań naukowych lub prac rozwojowych, obniżenie podstawy opodatkowania o tzw. koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R. Są to koszty, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zatem podatnik korzystający z ulgi B+R może ponownie obniżyć o nie podstawę opodatkowania. Wysokość kosztów kwalifikowanych pomniejszających podstawę opodatkowania to nawet 100%, natomiast w przypadku przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo Rozwojowego – 150%.

  Oferując klientom wsparcie we wdrożeniu w ich przedsiębiorstwach ulgi B+R, zapewniamy im pomoc na każdym etapie jej wprowadzania. Każdorazowo, pomagamy klientom w wyodrębnieniu ich działalności kwalifikującej się do skorzystania z ulgi. Dokonujemy dogłębnej analizy dokumentów i zestawień pozwalających na zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R, a na potrzeby podatników, przygotowujemy narzędzia pozwalające na ich ewidencjonowanie. Oferujemy także sporządzenie wniosków o interpretacje, które stanowią dla podatników dodatkową ochronę, co do zastosowanych i wdrożonych przez nich rozwiązań.

  Wspieranie nowych inwestycji

  Ulga na wsparcie nowych inwestycji to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują realizację nowego przedsięwzięcia. Pozwala na uzyskanie przez podatnika pomocy publicznej, dzięki której część jego dochodu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego. Nowa inwestycja może prowadzić do założenia nowego przedsiębiorstwa bądź też zwiększenia zdolności produkcyjnych dotychczas prowadzonej inwestycji. Może polegać także na wprowadzeniu produktów dotychczas w przedsiębiorstwie nieprodukowanych lub też na całkowitej zmianie procesu produkcyjnego.

  W ramach pomocy klientom w ubieganiu się o przyznanie ulgi, Arena Tax zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie od przygotowania diagnozy zastosowania ulgi w danym podmiocie poprzez sporządzenie wniosku o wsparcie, aż po jego finalizację i złożenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pomimo mało znanych jeszcze na rynku doradztwa podatkowego praktycznych wymogów w zakresie uzyskania ulgi na wsparcie dla nowych inwestycji, Arena Tax skutecznie przeprowadza klientów przez ten proces.

  IP Box

  Ulga IP Box stanowi preferencję podatkową w postaci zastosowania 5% stawki opodatkowania do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przeciwieństwie zatem do ulgi B+R, polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania o kwalifikowane koszty, IP Box dotyczy zastosowania obniżonej stawki opodatkowania do określonych dochodów. Obie te ulgi mogą być natomiast stosowane obok siebie.

  Nasi doradcy podatkowi posiadając wieloletnie doświadczenie we wsparciu klientów rozwijających się w różnych branżach są w stanie szybko dostrzec ich potrzeby i zrozumieć specyfikę prowadzonej działalności. Jest to niezwykle ważne we wdrażaniu rozwiązań podatkowych istniejących na rynku od niedawna. Arena Tax tworzy funkcjonalności pozwalające podatnikom na oszacowanie oszczędności wynikających z zastosowania powyższych ulg, a także zapewnia klientom wsparcie we wdrożeniu narzędzi pozwalających na skorzystanie z preferencji podatkowych.

   

 • Działalność międzynarodowa

  W niektórych przypadkach wskazane jest opracowanie nowej lub zmiana istniejącej struktury międzynarodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie polskich i międzynarodowych podatków. Otrzymacie Państwo od nas rozwiązania bezpieczne, spójne, efektywne i dostosowane do modelu biznesowego.

 • Działalność w ramach przedsiębiorstw powiązanych

  Analizujemy Państwa strukturę aby pomóc w zakresach typowych dla grup przedsiębiorstw powiązanych, takich jak:
  – finansowanie,
  – zarządzanie podatkowe cienką kapitalizacją,
  – przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, itp.

  W przypadku planów reorganizacji grupy, Arena Tax zarekomenduje jak odpowiednio zarządzić ryzykami podatkowymi wynikającymi z planowanej zmiany. Specjalizujemy się zarówno w polskich, jak i transgranicznych projektach reorganizacyjnych.

 • E-commerce – sprzedaż w kanale online i mobile
 • Transakcje połączeń i przejęć (M&A)

  Zespół Arena Tax oferuje kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji:
  – wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
  – zakup przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
  – sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
  – fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych,
  – podziały podmiotów gospodarczych.

  Nasze wsparcie obejmuje etapy od negocjacji przez proces due diligence aż do zamknięcia transakcji. Pracujemy zarówno w przypadku gdy Państwo przejmujecie podmiot z rynku jak również gdy dokonujecie zbycia części biznesu.

 • Przeglądy podatkowe, due diligence

  Rekomendujemy naszym partnerom przegląd podatkowy w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazania ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowania potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwości wprowadzenia korzystnej zmiany.Wynikiem przeglądu jest przedstawienie sposobów skorygowania nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do zarządzenia ryzykiem/szansą.Przeglądy podatkowe są też często okazją do uzyskania wymiernych oszczędności podatkowych, dzięki aktualizacji polityki rozliczeń podatkowych, eliminacji błędów czy rekomendacji bardziej korzystnych rozwiązań.

  W ramach procesów połączeń i przejęć (M&A) prowadzimy przeglądy due diligence – zarówno na zlecenie zbywców, jak i nabywców.

 • Wsparcie przy kontrolach podatkowych i skarbowych

  Arena Tax zbudowała silny zespół radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych zapewniających wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej oraz w trakcie postępowania odwoławczego bądź postępowania sądowego. Reprezentujemy naszych partnerów biznesowych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

 • Doradztwo bieżące oraz ad-hoc sposobem na bezpieczne rozliczanie podatków

  Panaceum na złożone i zmieniające się przepisy podatkowe jest możliwość ad-hoc telefonu do licencjonowanego doradcy podatkowego który zna Państwa biznes i na bieżąco reaguje w razie zmian przepisów. Doradcy podatkowi Arena Tax służą wsparciem w zakresie podatku od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych podatków wynikających z polskich przepisów, a także ordynacji podatkowej, procedury karnoskarbowej i zagadnień pojawiających się w działalności operacyjnej przedsiębiorców. Usługi świadczone są w języku polskim, angielskim oraz w innych językach europejskich.

 • Parametryzacja systemów

  Zapewnimy Państwu skuteczne rozwiązania dla działalności prowadzonej  za pośrednictwem transakcyjnych systemów informatycznych, w tym usług finansowych, usług niematerialnych, pośrednictwa w usługach i handlu B2B i B2C. Naszym klientom oferujemy audyt i parametryzację ich systemów pod względem podatkowym i rachunkowym, tak aby nie tylko zarządzić ryzykami podatkowymi, ale też znaleźć oszczędności.

NEWSLETTER