Kadry i płace

Usługi w zakresie kadr i płac pozwalają zwiększyć efektywność w zakresie zarządzania obszarem kadrowo-płacowym poprzez przeniesienie tych zadań na zewnątrz firmy przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia ich zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.
Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają redukcję kosztów, ograniczenie ryzyka operacyjnego oraz możliwość zaangażowania większych zasobów w podstawową działalność biznesową.

Płace:

 • kalkulacja wynagrodzenia dla pracowników Spółki na podstawie ewidencji czasu pracy przedstawionej przez Spółkę,
 • naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków płatnych przez ZUS,
 • obsługa rachunków zleceń agentów,
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i formularzy związanych z ubezpieczeniami społecznymi i podatkiem dochodowym,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla Pracowników Zleceniodawcy,
 • asysta i współpraca przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Kadry:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umów zlecenia i o dzieło,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie Pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • rozliczanie Pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych,
 • informowanie o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich Pracowników,
 • informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP i szkoleń PPoż.
NEWSLETTER