Doradztwo księgowe i finansowe

Nasze usługi doradztwa księgowego i finansowego to:

  • Profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów księgowych oraz pozyskiwaniu informacji finansowych;
  • Wdrażanie MSSF dla opublikowanych i kolejnych sprawozdań finansowych łącznie z poradami odnośnie not objaśniających do bilansu oraz adekwatności dokumentacji;
  • Asysta we wdrażaniu rozliczeń księgowych i podatkowych instrumentów finansowych w systemach transakcyjnych i księgowych. Mamy dogłębną wiedzę i bogate doświadczenie w rozpoznawaniu oraz kontroli ryzyka finansowego i operacyjnego związanego z systemami biznesowymi;
  • Opracowanie i wdrażanie metodologii w zakresie kalkulacji i ujęcia odpisów aktualizujących wartość portfela instrumentów dłużnych według standardów przyjętych na rynku i zgodnych z wymogami ustawowymi, a także rozliczania elementów przychodowych portfela (rozliczanie w czasie, rozliczanie według metody zamortyzowanego kosztu) oraz opracowań polityki rachunkowości;
  • Świadczenie kompleksowych usług dotyczących raportowania dla celów zarządczych, w szczególności dotyczących analizy portfela instrumentów finansowych i rachunku wyników;
  • Pomoc w spełnianiu wymogów legislacyjnych zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości i innymi regulacjami prawnymi;
  • Usługi EMIR compliance obejmujące pełny outsourcing procesu raportowania transakcji do repozytorium, dostosowane do potrzeb i procesów wewnętrznych Klienta – więcej informacji na emir-reports.eu.
NEWSLETTER