Tarcza antykryzysowa: Zapowiedziane kontrole w firmach

1. 09. 2020
Podatki,Artykuły,Alert

Firmy, które skorzystały z pomocy przewidzianej w tarczach antykryzysowych, powinny przygotować się na kontrole organów administracji publicznej. M.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował to, czy dany beneficjent słusznie otrzymał wsparcie i dodaje, że wszystko odbędzie się przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

 

W ciągu ostatnich miesięcy, przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z wielu rozwiązań pomocowych, które miały wesprzeć gospodarkę w trakcie trwającej pandemii wirusa COVID-19. Wiele firm zdecydowało się na przejście na pracę zdalną, przez co zgromadzenie wymaganej dokumentacji wielokrotnie nie było możliwe. Z uwagi na to, wsparcie udzielane w ramach tarczy antykryzysowej często przyznawane było przedsiębiorcom głównie na podstawie składanych przez nich oświadczeń we wnioskach. Co do zasady, środki pomocowe miały być wypłacane jak najszybciej, tak aby zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstw. Nie było zatem możliwości, aby w tak krótkim czasie organy przeprowadziły pełną kontrolę poprawności wykazanych danych w składanych wnioskach o pomoc przed wypłatą świadczeń.

 

Warunki dla uzyskania pomocy nie są precyzyjnie sformułowane w przepisach, które podlegają ciągłym zmianom poprzez nowelizacje ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Ogromna dynamika wprowadzanych zmian mogła w konsekwencji spowodować, że w momencie składania wniosku przedsiębiorca źle zinterpretował nowe przepisy i w przypadku kontroli może ponieść negatywne skutki.

 

A przedmiotowe kontrole podatkowe już ruszyły. W pierwszej kolejności weryfikacji podlegać mogą podane przez wnioskodawców dane finansowe, wykazany spadek obrotu czy też inne składane we wniosku oświadczenia, w celu ustalenia czy pomoc faktycznie przedsiębiorcy przysługiwała. Jeżeli spełniał on warunki dla uzyskania dofinansowania, w następnej kolejności badana może być zgodność wydatkowania środków z celem, na który zostało ono przyznane, np. na bieżące wydatki czy na wynagrodzenia.

 

Należy pamiętać, że na przeprowadzenie kontroli organy mają aż kilka lat do czasu przedawnienia dokumentacji (co do zasady 5 lat).

 

Kto w pierwszej kolejności może się spodziewać kontroli? Co będzie sprawdzać fiskus?

 

Niewątpliwie należy spodziewać się kontroli dofinansowań wynagrodzeń uzyskanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłacanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Organ zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie antykryzysowej ma 3 lata na przeprowadzenie takiej kontroli. Aby otrzymać dofinansowanie konieczne było spełnienie szeregu warunków, które teraz zostaną zweryfikowane przez urzędy pracy.

 

W toku prowadzonych kontroli, organy mogą ponadto zweryfikować wysokość wykazanego przez przedsiębiorcę spadku obrotów, który był jednym z głównych warunków uzyskania pomocy z tarczy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności co do wykazanych wartości, czy też stwierdzenia braku powiązania spadku obrotów z panującą epidemią, wnioskodawca może ponieść odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia. W konsekwencji będzie również zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami.

 

Kontrole mogą być prowadzone również przez ZUS w zakresie udzielanej pomocy, tj. zwolnienia z opłacania składek, czy wypłaty świadczeń postojowych.

 

Form pomocy przewidzianych w tarczach antykryzysowych jest wiele. Warto  zawczasu skorzystać z pomocy doradców prawnych i podatkowych, którzy będą wspierać firmę w trakcie kontroli, a także mogą pomóc w przygotowaniu się do przyszłych kontroli poprzez przeanalizowanie okoliczności uzyskania wsparcia pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.

 

Autorzy: Natalia Michoń Tax Manager, Katarzyna Prus Senior Tax Consultant, Justyna Kamińska Tax Consultant

 

NEWSLETTER