Stosowanie zmian w opodatkowaniu VAT handlu elektronicznego przesunięte w czasie

1. 06. 2020
Podatki,Alert

8 maja 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat, w którym zawarty został postulat przesunięcia o 6 miesięcy terminu wejście w życie zmian związanych z opodatkowaniem VAT handlu elektronicznego. Powyższe wynika z trudniej sytuacji, w jakiej znalazły się obecnie państwa członkowskie w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Pierwotnie termin wejścia w życie regulacji unijnych ustalono na 1 stycznia 2021 r. Jeżeli zaproponowana przez KE zmiana zostanie przyjęta przez Radę UE termin odroczenia stosowania przepisów zostanie przesunięty od 1 lipca 2021 r.

 

Czego dotyczą zmiany?

W grudniu 2017 r. Rada UE przyjęła pakiet nowelizacji unijnych przepisów VAT w zakresie handlu elektronicznego. Główne założenia planowanych zmian zostały zawarte w przepisach dyrektywy Rady UE 2017/2455, której regulacje państwa członkowskie powinny implementować do ustawodawstwa krajowego do 31 grudnia 2020 r.

Nowe rozwiązania mają docelowo ułatwić pobór VAT od sprzedaży prowadzonej przez Internet, a także zapobiec unikaniu opodatkowania VAT oraz zapłaty cła od zakupów dokonywanych za pośrednictwem zagranicznych platform handlu internetowego.

Nowe zasady będą dotyczyły każdego przedsiębiorcy, który sprzedaje towary lub świadczy usługi online na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10.000 €.

 

Jakie zmiany nastąpią od 1 lipca 2021?

  • Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy obsługujący elektroniczne platformy handlowe w niektórych sytuacjach będą uznawani dla celów VAT za dostawców towarów oferowanych klientom w UE przez firmy korzystające z platform. W związku z tym platformy handlowe będą obowiązane do pobrania i zapłaty podatku VAT od sprzedawanych za ich pośrednictwem towarów.
  • Rozszerzeniu ulegnie stosowanie MOSS, który przekształcony zostanie w OSS (One Stop Shop). Punkt kompleksowej obsługi zwolni sprzedawców internetowych z konieczności rejestrowania się do celów VAT w każdym z państw członkowskich, w których prowadzona jest sprzedaż. Za pośrednictwem OSS będzie można rozliczyć:
  • Sprzedaż usług transgranicznych (do tej pory dotyczyło to wyłącznie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych na rzecz konsumentów końcowych w UE;
  • Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów i usług na rzecz konsumentów przy jednoczesnym zniesieniu obecnych progów sprzedaży wysyłkowej;
  • Sprzedaż wysyłkową towarów importowanych z krajów trzecich do klientów w UE do wartości 150 €. Sprzedawca zobowiązany będzie do naliczenia podatku VAT od takiej sprzedaży i zapłacenia go za pośrednictwem OSS do państwa członkowskiego konsumenta.

Nastąpi także zniesienie zwolnienia z VAT importu towarów małych przesyłek o nieznacznej wartości (do 22 euro)  – podatek VAT od tych towarów będzie należny w państwie konsumenta.

 

Jeżeli projekt nowelizacji zostanie zaakceptowany, przepisy dotyczące zmiany w zakresie opodatkowania e-handlu będą stosowane dopiero od 1 lipca 2021 r. Przesunięcie terminu pozwoli państwom członkowskim na lepsze przygotowanie się do wdrożenia regulacji unijnych, w tym przygotowanie systemów informatycznych służących zbieraniu i wymianie informacji. Podatnicy zyskają natomiast dodatkowy czas na wywiązanie się z obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych.

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Przemysław Roszkowski
Tax Manager
+48 509 954 271
przemyslaw.roszkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER