Regulamin dostępu do webinarium

(„Regulamin”)

 1. Definicje użyte w Regulaminie
Aplikacja Clickmeeting aplikacja internetowa dostępna pod adresem https://clickmeeting.com/pl;
Organizator grupa Arena Advisory: spółki Arena Tax sp. z o. o., Arena Accounting sp. z o.o., Arena Digital S.A. Arena Legal Fintex sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa;
Rejestracja wypełnienie formularza oraz inne działania podjęte przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Webinarium;
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Uczestnik osoba biorąca udział w Webinarium;
Webinarium szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą Aplikacji Clickmeeting zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz warunkami Aplikacji Clickmeeting dostępnymi pod adresem https://clickmeeting.com/pl/legal.

II. Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Działania te nie mogą stanowić podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń ze Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy szkolenia także w trakcie prowadzenia rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości odmowy udzielenia dostępu do Webinaru w szczególności
  1. podmiotom świadczącym usługi bezpośrednio lub pośrednio konkurencyjne wobec usług Organizatora lub tematu Webinarium, w tym również pracownikom i współpracownikom takich podmiotów;
  2. osobom niespełniającym któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
  3. osobom podającym nieprawdziwe informacje.

III. Rejestracja

Rejestracja odbywa się zgodnie z wymaganiami Aplikacji Clickmeeting poprzez formularz rejestracyjny.

IV.Uczestnik

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji Clickmeeting zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz warunkami Aplikacji Clickmeeting, a także zasadami etykiety.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Webinarium ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być uznane za profesjonalne doradztwo w jakimkolwiek zakresie.

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu uczestnictwa Uczestnika w Webinarium, przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych (odpowiednio), lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty przekazania danych osobowych. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Uczestnikowi prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania treści marketingowych.
 6. W celu skorzystania praw lub w przypadku innych kwestii dotyczących danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: rodo@newsite.arenaadvisory.com lub pod numerem telefonu +48 22 102 21 30.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów uczestnictwa w Webinarium oraz kierowania treści marketingowych.
 9. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

VI. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Webinarium niezbędny jest komputer, stały dostęp do Internetu oraz zaleca się wykorzystywać aktualne wersje przeglądarek internetowych.
 2. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji Clickmeeting może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze lub spełnienie dodatkowych wymagań zgodnie z warunkami Aplikacji Clickmeeting.

VII.Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Webinarium.
 2. Organizator zastrzega, że zawartość Webinarium ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być uznane za profesjonalne doradztwo. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas Webinarium;
 4. za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu Webinarium.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://newsite.arenaadvisory.com/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
 3. Uczestnik, który ukończył Rejestrację potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinarium zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2020 r.