Raportowanie CRS

9. 01. 2020
Podatki

Instytucje finansowe (m.in. banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, TFI oraz fundusze inwestycyjne) muszą wypełnić kolejne obowiązki w zakresie CRS, m.in.:

  • ponownej identyfikacji rachunków finansowych z okresu przejściowego (od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.) oraz przekazania informacji o tzw. rachunkach niezidentyfikowanych;
  • ponownej identyfikacji istniejących rachunków indywidualnych w terminie do końca 2019 r. oraz przekazania informacji o takich rachunkach.

Przekazanie ww. informacji powinno się odbyć w terminie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

 

CO TO OZNACZA?

Raportowanie informacji o tzw. rachunkach niezidentyfikowanych ma się odbyć nie tylko w odniesieniu do 2019 r., ale również odnośnie poprzednich lat podatkowych (2016-2018).

Raportujące instytucje finansowe zostały zobowiązane wystąpić do posiadaczy rachunków otwartych w okresie przejściowym z żądaniem dostarczenia oświadczeń o ich rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunków. W przypadku nieotrzymania takich oświadczeń instytucje finansowe będą obowiązane do przekazania informacji o rachunkach niezidentyfikowanych. Dodatkowo, raportowanie obejmie informacje o rachunkach, w stosunku do których zidentyfikowana została zmiana rezydencji podatkowej bądź ustalono nieznaną dotychczas rezydencję podatkową.

 

JAKIE INFORMACJE ZAWRZEĆ W CRS-1 ZA LATA 2016-2018 i 2019?

W odniesieniu do tzw. rachunków niezidentyfikowanych raportujące instytucje finansowe powinny przekazać informacje właściwe dla rachunków nieudokumentowanych. Dane podlegające raportowaniu obejmą zasadniczo imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza rachunku oraz jego numer identyfikacji podatkowej a także numer rachunku (funkcjonalny odpowiednik).

W przypadku przekazywania informacji o rachunkach raportowanych raportowaniu będą podlegać nie tylko ww. dane osób fizycznych (w tym dane adresowe), ale również informacje o państwie (-ach) rezydencji podatkowej, dane dotyczące sald lub wartości rachunków finansowych oraz kwoty brutto przysporzeń uzyskanych z tytułu zgromadzenia na rachunkach określonych aktywów (np. kwota brutto odsetek bądź dywidend).

W przypadku podmiotów (np. spółek prawa handlowego) – oprócz danych identyfikacyjnych (nazwa, dane adresowe, państwo rezydencji, NIP) oraz dane finansowych (salda lub wartości rachunków, kwoty brutto odsetek bądź dywidend) – raportowaniu mogą również podlegać określone dane dotyczące osób kontrolujących (beneficjentów rzeczywistych dla celów AML).

 

W JAKI SPOSÓB DOPEŁNIĆ OBOWIĄZKU?

Informację o rachunkach raportowanych oraz rachunkach niezidentyfikowanych będzie można składać – w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. – na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego i za pomocą oprogramowania interfejsowego zamieszczonego w BIP Ministra Finansów.

Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (w tym nieprzekazanie informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach niezidentyfikowanych) jest zagrożone sankcjami, w tym karą grzywny do PLN 5.4m.

 

CO MOŻNA / NALEŻY ZROBIĆ?

  • Po pierwsze – raportujące instytucje finansowe powinny ustalić w stosunku do ilu rachunków finansowych z okresu przejściowego nie udało się uzyskać oświadczeń o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku, a także przeprowadzić ponowną identyfikację istniejących rachunków indywidualnych (w terminie do końca 2019 r.).
  • Po drugie – raportujące instytucje finansowe powinny rozważyć nawiązanie ponownego kontaktu z klientami, celem przypomnienia im o obowiązku dostarczenia żądanych oświadczeń o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku (w roku 2019).
  • Po trzecie – raportujące instytucje finansowe powinny przygotować się na przeprowadzenie procesu raportowania informacji o ww. rachunkach za okres 2016-2018 i 2019 r. (które to raportowanie należy przeprowadzić w terminie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

 

Arena Tax oferuje Państwu bieżące wsparcie w zakresie analizy i identyfikacji obowiązków w zakresie ponownej identyfikacji rachunków finansowych oraz przekazywania informacji o rachunkach podlegających raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W tym zakresie oferujemy także możliwość przeprowadzenia szkoleń dla Państwa pracowników, jak i wsparcia w zakresie zautomatyzowania procesu przekazywania informacji w ramach reżimu CRS/Euro-FATCA.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com
NEWSLETTER