Procedura likwidacji spółki jawnej

28. 05. 2024
Aktualności firmowe,Artykuły,Księgowość

Likwidacja spółki to proces formalny, który jest podejmowany z rożnych powodów – od zmiany strategii biznesowej, po decyzję o zakończeniu działalności. W zależności od formy prawnej spółki procedura likwidacji może się różnić. W niniejszym artykule przybliżamy procedurę likwidacji spółki jawnej. O likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pisaliśmy w artykule: Procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O obowiązkach likwidatora wspominaliśmy w artykule: Klucz do sprawnego zakończenia biznesu – obowiązki likwidatora.

Spółka jawna

Spółka jawna (skrót: „sp.j.”) to osobowa spółka prawa handlowego, w której wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Wynika to z faktu, że posiada ona zdolność prawną, ale nie ma osobowości prawnej. Jej wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać jak również zaciągać zobowiązania. Jedną z zalet spółki jawnej jest jej stosunkowo prosta struktura oraz elastyczność w zakresie organizacji działalności. Jednak należy pamiętać o tym, że wspólnicy ponoszą ryzyko osobiste, co oznacza, że w razie niepowodzeń w prowadzonej działalności mogą stracić swój osobisty majątek. Ponadto charakteryzuje ją fakt, że w nazwie spółki wymagane jest podanie nazw lub nazwisk wspólników.

Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna może być likwidowana z różnych przyczyn. Oto kilka z nich:

 • Decyzja wspólników, która może być podyktowana zarówno kwestiami biznesowymi, jak i osobistymi, np. zmiana strategii biznesowej, plany osobiste, konflikty między wspólnikami, czy brak rentowności prowadzonej działalności.
 • Zakończenie określonego celu, czyli ukończenie założonego podczas tworzenia spółki celu, np. projektu.
 • Problemy finansowe, które mogą wynikać z braku możliwości spłaty zobowiązań spółki czy generowania strat.
 • Zmiana prawa lub regulacji, które bezpośrednio wpływały na działalność gospodarczą prowadzoną przez spółkę.

Wystąpienie tych czynników może mieć wpływ na podjęcie decyzji o likwidacji spółki. Proces powinien odbywać się zgodnie z określonymi procedurami oraz przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć w związku z zamknięciem spółki jawnej. Należy jednak pamiętać, że procedura powinna zostać dostosowana do konkretnej sytuacji i warunków prawnych.

Procedura likwidacji spółki jawnej w 12 krokach

1. Podjęcie uchwały o zamknięciu

 • Zwołanie zgromadzenia wspólników.
 • Określenie warunków i terminów zamknięcia.
 • Podjęcie uchwały o zamknięciu spółki jawnej.

2. Powołanie Likwidatora

 • Ustanowienie likwidatora lub likwidatorów.
 • Określenie zakresu ich kompetencji.

3. Oświadczenie do KRS

 • Złożenie oświadczenia o zamknięciu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Przedstawienie aktu notarialnego zawierającego uchwałę o zamknięciu i powołanie likwidatora.

4. Oczyszczenie aktywów i pasywów

 • Oznaczenie i zabezpieczenie aktywów spółki.
 • Sporządzenie zestawienia aktywów i pasywów.

5. Zakończenie spraw ekonomicznych

 • Uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.
 • Sporządzenie bilansu likwidacyjnego.

6. Zakończenie działalności operacyjnej

 • Zakończenie działalności operacyjnej spółki.
 • Rozwiązanie umów z pracownikami, dostawcami i innymi kontrahentami.

7. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie

 • Ogłoszenie o zamknięciu spółki w Monitorze Sądowym i prasie, zgodnie z przepisami prawa.

8. Rozliczenie z podatków i zobowiązań podatkowych

 • Rozliczenie z urzędem skarbowym jak również ZUS.
 • Zapłata wszelkich zaległych podatków i składek.

9. Sprzedaż lub zbycie aktywów

 • Przedstawienie sprawozdania końcowego z likwidacji spółki.
 • Złożenie oświadczenia o zakończeniu likwidacji w KRS.

10. Podział zysku lub pokrycie straty

Podział zysku lub pokrycie straty w spółce, jeśli to konieczne.

11. Zakończenie likwidacji

 • Przedstawienie sprawozdania końcowego z likwidacji spółki.
 • Złożenie oświadczenia o zakończeniu likwidacji w KRS.

12. Wyrejestrowanie z KRS

 • Wyrejestrowanie spółki z KRS po zakończeniu procesu likwidacji.

Zamknięcie spółki jawnej bez likwidacji w 14 krokach

Zamknięcie spółki jawnej bez likwidacji może być możliwe w pewnych przypadkach, szczególnie jeśli spółka jest w stanie zakończyć swoją działalność bez zobowiązań wobec wierzycieli i pracowników. Poniżej znajduje się ogólna procedura, ale zawsze warto uzyskać profesjonalną poradę prawną, aby dostosować działania do konkretnej sytuacji spółki.

1. Zgromadzenie Wspólników:

 • Zwołanie zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o zakończeniu działalności spółki bez likwidacji.

2. Podjęcie Uchwały:

 • Podjęcie uchwały o zakończeniu działalności spółki bez likwidacji.
 • Określenie w uchwale warunków i terminów zakończenia działalności.

3. Wniosek do KRS

 • Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o wpis o zakończeniu działalności spółki.

4. Oświadczenie do KRS

 • Przedstawienie oświadczenia do KRS o zakończeniu działalności spółki bez likwidacji.

5. Zakończenie działalności

 • Zakończenie wszystkich transakcji biznesowych, a także operacji.
 • Rozwiązanie umów z dostawcami, kontrahentami i innymi podmiotami zewnętrznymi.

6. Rozliczenia finansowe

 • Sporządzenie ostatecznego zestawienia finansowego.
 • Rozliczenie zobowiązań wobec wierzycieli i dostawców.

7. Zakończenie umów pracowniczych

 • Zakończenie umów z pracownikami, jeśli to konieczne.
 • Uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec pracowników.

8. Odbiór wniosku o zakończeniu działalności

 • Oczekiwanie na akceptację KRS w sprawie zakończenia działalności spółki bez likwidacji.

9. Zamknięcie rachunków bankowych

 • Zamknięcie rachunków bankowych spółki.
 • Zgłoszenie KRS o zamknięciu rachunków bankowych.

10. Powiadomienie zainteresowanych stron

 • Powiadomienie kontrahentów, klientów, dostawców oraz innych zainteresowanych stron o zakończeniu działalności spółki.

11. Wypłata nadwyżki środków

 • Jeśli zakończenie działalności generuje nadwyżkę środków, ustalanie sposobu i terminu wypłaty nadwyżki wspólnikom.

12. Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentacji.
 • Archiwizacja dokumentów księgowych jak również innych istotnych dokumentów spółki.

13. Informacje dodatkowe do KRS

 • Jeśli wymagane, dostarczenie dodatkowych informacji do KRS dotyczących zakończenia działalności spółki.

14. Monitorowanie postępu

 • Monitorowanie postępu w procesie zamknięcia spółki bez likwidacji.
 • Rozwiązanie ewentualnych problemów.

Wsparcie księgowe i prawne

W procesie likwidacji spółki jawnej konieczne jest współdziałanie jej wspólników jak również likwidatora ze specjalistami z zakresu księgowości i prawa. Eksperci Arena Accounting, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferują swoje wsparcie w kwestiach księgowych, których zamknięcie jest niezwykle istotne podczas procesu likwidacyjnego spółki jawnej. We współpracy z Arena Tax oraz Arena Legal, gwarantują holistyczne podejście do zagadnień związanych z rozwiązaniem spółki jawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych i prawnych.

Autor:

Magdalena specjalizuje się w optymalizacji procesów, współpracy dla obszaru księgowego z uwzględnieniem specyfiki programów księgowych, zarządzeniem oddziałem jak również zespołami księgowymi. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz audytach. Posiada także doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji procesów księgowych.
Magdalena podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie zarówno w korporacjach jak i w biurach rachunkowych.
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły w Lublinie. Ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Rachunkowość i Podatki w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia z Rachunkowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

NEWSLETTER