Trwają prekonsultacje podatkowe dotyczące zmian w obszarze cen transferowych

29. 06. 2021
Ceny transferowe,Alert

28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji dotyczących m.in. zmian przepisów w zakresie cen transferowych. Proponowane rozwiązania mają związek z programem Polski Ład. Uwagi i opinie dotyczące cen transferowych można zgłaszać do 2 lipca 2021 r. na adres: sekretariat.dct@mf.gov.pl.

Najważniejsze z proponowanych zmian, które znajdziemy w projekcie skierowanym do prekonsultacji przewidują m.in.:

wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (roku obrotowego w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi);

wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego;

doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku: umowy depozytu (wartością będzie wartość kapitału), umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji (wartość wyznaczy suma ubezpieczenia) oraz transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną (wartością będzie łączna wartość wkładów wniesionych do spółki);

rozszerzenie listy wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych m.in. o transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcje dotyczące rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania;

możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej/analizy zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców oraz transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym z podmiotami z tzw. rajów podatkowych lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych;

likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go do informacji o cenach transferowych;

zmianę organu, do którego składana będzie informacja o cenach transferowych z Szefa KAS na naczelnika US właściwego w sprawach podatku dochodowego;

wprowadzenie możliwości podpisania informacji o cenach transferowych przez prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Wszystkie proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany zostały zamieszczone na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-rozwiazan-dla-powrotu-kapitalu-do-polski-i-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych-w-prekonsultacjach

Autor: Aleksandra Garbacz, Transfer Pricing & Valuation Consultant

Masz pytania? Skontaktuj się ze specjalistą:

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER