Polski Ład – podsumowanie zmian

17. 11. 2021
Podatki,Alert,Ulgi,VAT,CIT

Rozwiązania podatkowe z Polskiego Ładu wejdą w życie już od stycznia 2022 r. Przedstawiamy kompleksowe opracowanie zmian, przygotowane przez zespół Arena Tax.

Zapraszamy do lektury całości podsumowania lub wybranych fragmentów. W celu przejścia do interesującego rozdziału proszę nacisnąć wybrany przycisk.

Zmiany w PIT i ZUS

I. Przedsiębiorcy i pracownicy opodatkowujący dochody według skali podatkowej – co się zmieni?

Polski Ład przewiduje istotne zmiany dla osób fizycznych (zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników) opodatkowujących się według skali podatkowej (tj. stawką PIT w wysokości 17 bądź 32%). Z wprowadzanych zmian należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł (kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5 100 zł),
 • podwyższenie kwoty rozgraniczającej progi podatkowe z 85 528 zł do wysokości 120 000 zł, co oznacza, że dopiero dochody powyżej kwoty 120 000 zł będą podlegać opodatkowaniu wyższą, 32% stawką PIT;
 • utrzymanie – zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników – nieodliczalnej od podatku składki zdrowotnej, która ma wynieść 9% podstawy wymiaru;
 • wprowadzenie ulgi dla osób średniozarabiających, z której będą mogli skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także przedsiębiorcy (osoby fizyczne) opodatkowujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali. Osoby osiągające przychody (bądź dochody – w przypadku przedsiębiorców) w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie będą mogli skorzystać z ulgi obliczanej według wzoru określonego w ustawie.  

Należy dodać, że ulga nie obejmie pracowników zatrudnionych na podstawie innych niż ww. stosunków prawnych (np. na umowie zlecenie, umowie o dzieło) ani przedsiębiorców opodatkowujących swoje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym (19%).

II. Przedsiębiorcy opodatkowujący dochody podatkiem liniowym (19%)

Przedsiębiorcy opodatkowujący dochody podatkiem liniowym (19%) mają być obowiązani do opłacenia – nieodliczalnej od podatku – składki zdrowotnej w wysokości 4,9% podstawy wymiaru (dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów) – z zastrzeżeniem, że nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

 1. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na początku roku (w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy wymiaru)
 2. iloczynu liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na początku roku (w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru).

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej spowoduje, że – w przypadku stosowania 4,9% podstawy wymiaru tej składki – efektywny poziom opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wyniesie blisko 24%.

III. Przedsiębiorcy opodatkowujący przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Alternatywą dla opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym może się okazać – zwłaszcza dla przedsiębiorców z branży IT – opodatkowanie tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (dalej: „ryczałt”). Stawka ryczałtu w wysokości 12% ma znaleźć zastosowanie do przedsiębiorców osiągających przychody ze świadczenia określonych usług IT.

W przypadku ryczałtu podatek oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (podatnik korzystający z ryczałtu nie ma prawa rozliczenia kosztów uzyskania przychodów). Co jednak szczególnie istotne, podatnicy korzystający z ryczałtu będą mogli opłacać zryczałtowaną składkę zdrowotną (która – podobnie jak u pozostałych podatników – pozostanie nieodliczalna od podatku). Składka ta ma wynieść 9% podstawy wymiaru, gdzie wysokość podstawy wymiaru (odnosząca się do 60, 100 i 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”) będzie uzależniona od wysokości osiąganych przychodów – tj. będzie kalkulowana z wykorzystaniem następujących progów przychodowych: (i) do 60 000 zł, (ii) powyżej 60 000 zł, ale mniej niż 300 000 zł oraz (iii) powyżej 300 000 zł.

WHT (Podatek u źródła)

I. Mechanizm pay-and-refund

Obecnie, w przypadku gdy płatności transgraniczne dokonywane przez polskie podmioty przekraczają 2 mln PLN rocznie, istnieje generalny obowiązek poboru podatku u źródła (według standardowej stawki 19% lub 20%) od nadwyżki powyżej 2 mln PLN – niezależnie od ulgi przysługującej na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowych przepisów podatkowych. Pobór podatku u źródła powinien być dokonywany przez polski podmiot dokonujący płatności (płatnika). Podatek u źródła dotyczy następujących rodzajów płatności:

 • odsetki;
 • należności licencyjne (np. opłaty za korzystanie z praw autorskich, znaków towarowych, opłaty za sprzedaż tych praw, opłaty za korzystanie z know-how);
 • opłaty za usługi niematerialne (dotyczy to usług takich jak: doradztwo, księgowość, badanie rynku, usługi prawne, reklama, zarządzanie i kontrola, przetwarzanie danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancje i poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze);
 • dywidendy (i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

Po dokonaniu takiego obowiązkowego poboru podatku u źródła istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku. Dlatego też powyższa procedura nazywana jest mechanizmem pay-and-refund. Na chwilę obecną mechanizm ten jest jednak czasowo zawieszony z uwagi na specjalne przepisy wydawane regularnie przez Ministerstwo Finansów.

Polski Ład wprowadza korzystne zmiany w mechanizmie pay-and-refund. Zgodnie z nim, mechanizm ten będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych i będzie dotyczył wyłącznie odsetek, należności licencyjnych i dywidend. Mechanizm pay-and-refund nie będzie miał zatem zastosowania do płatności za usługi niematerialne (nawet jeśli są one dokonywane na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych), jak również do wszystkich innych rodzajów płatności dokonywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych.

II. Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT)

Obecnie polscy płatnicy mogą zostać zwolnieni z mechanizmu pay-and-refund w przypadku uzyskania specjalnej decyzji wydanej przez urząd skarbowy (tzw. opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT). Jednakże, taka opinia może być wydana jedynie w odniesieniu do zastosowania zwolnień z WHT przewidzianych w odpowiednich dyrektywach UE (dotyczących odsetek, należności licencyjnych i dywidend).

Polski Ład rozszerza zakres opinii również na inne zwolnienia z WHT/obniżone stawki podatkowe, które są przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tym samym rozliczenie podatku u źródła będzie bardziej dogodne.

III. Oświadczenie potwierdzające

Innym sposobem na niepobieranie przez polskich płatników podatku u źródła w ramach mechanizmu pay-and-refund jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z WHT lub obniżonej stawki podatku. Obecnie jednak oświadczenie takie wymaga podpisu wszystkich członków zarządu płatnika. Przepisy Polskiego Ładu będą pozwalały na podpisanie ww. oświadczenia przez wyznaczonego członka zarządu. Nadal jednak nie będzie możliwe złożenie takiego oświadczenia przez pełnomocnika.

IV. Certyfikat rezydencji

W przypadku zastosowania zwolnienia z WHT lub obniżonej stawki podatku polskie przepisy dotyczące WHT w każdym przypadku wymagają od płatnika posiadania oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej (tj. dokumentu wydanego przez właściwy organ, który potwierdza rezydencję podatkową odbiorcy płatności). W niektórych przypadkach polskie przepisy dopuszczają jednak posługiwanie się również kopią takiego certyfikatu (np. w przypadku, gdy płatności dokonywane na rzecz tego samego podmiotu nie przekraczają 10.000 zł w roku kalendarzowym i dotyczą opłat za usługi niematerialne).

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzą możliwość posługiwania się kopią zaświadczenia podatkowego w każdym przypadku (do wszystkich rodzajów płatności i niezależnie od ich wysokości).

V. Rozszerzona definicja należytej staranności podatnika podatku u źródła

Polskie przepisy obecnie wymagają od płatnika, aby weryfikując warunki zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub zwolnienia z podatku, dochował należytej staranności przy takiej weryfikacji poprzez charakter i skalę prowadzonej przez płatnika działalności.

Po zmianach polskie przepisy dotyczące weryfikacji należytej staranności będą bardziej szczegółowe. Warunki te będą weryfikowane również poprzez odniesienie się do podmiotów powiązanych. Oznacza to, że w przypadku płatności na rzecz podmiotów powiązanych standard należytej staranności będzie wyższy.

Estoński CIT

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT Estoński)

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych potocznie zwany CIT-em estońskim pojawił się w polskim prawie podatkowym wraz z 2021 rokiem. Główną cechą reżimu estońskiego jest odroczenie opodatkowania dochodu, do momentu jego faktycznej wypłaty do wspólników. W skrócie, w sytuacji, w której spółka nie wypłaca dochodów, nie płaci podatków.

Przepisy regulujące tzw. podatek estoński przewidują obecnie wiele warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z nowego reżimu. Przede wszystkim taki sposób opodatkowania dostępny jest wyłącznie dla spółek kapitałowych, ponoszących nakłady inwestycyjne (głównie na zakup nowych środków trwałych) o prostej strukturze kapitałowej (z udziałowcami/akcjonariuszami będącymi osobami fizycznymi, brak udziałów w innych podmiotach), o przychodach nie przekraczających 100 mln zł wraz z podatkiem VAT.

Celem zwiększenia atrakcyjności (a zarazem popularności) nowego reżimu opodatkowania od przyszłego roku zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 1. umożliwienie skorzystania z Estońskiego CIT spółkom komandytowym oraz komandytowo-akcyjnym;
 2. zmniejszenie, a pod pewnymi warunkami zlikwidowanie dodatkowego obciążenia podatkowego nakładanego w związku z wejściem w nowy system rozliczeń podatkowych;
 3. obniżenie efektywnego obciążenia podatkowego do 20% dla małych podatników i ok. 25% dla pozostałych (niniejsze wartości uwzględniają już obciążenie PIT wypłat dokonywanych ze spółek do wspólników);
 4. zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych;
 5. zniesienie limitu przychodów, przekroczenie którego powodowało brak możliwości korzystania  z reżimu estońskiego.

Bez wątpienia powyższe zmiany spowodują, że Estoński CIT stanie się bardzo ciekawą opcją dla wielu przedsiębiorstw, w szczególności tych które szukają sposobów na obniżenie bieżących obciążeń podatkowych.

Ulgi podatkowe

I. Zmiany w rozliczaniu ulgi B+R oraz IP BOX

W ramach ulgi B+R podatnik ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% (150% w przypadku CBR) tzw. kosztów kwalifikowanych. Natomiast IP BOX daje możliwość opodatkowania dochodów z wytworzenia praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%. Obecnie podatnik nie może skorzystać z obu ulg w stosunku do tej samej grupy dochodów.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość jednoczesnego stosowania ulgi B+R oraz IP Box do tego samego dochodu (tych samych projektów). To bardzo dobra zmiana, szczególnie dla podmiotów, które co roku kalkulowały, która ulga przyniesie im większe korzyści podatkowe. Dodatkowo limity kosztów kwalifikowanych przy uldze B+R ulegną zwiększeniu.

II. Ulga na prototyp

Prawo do skorzystania z ulgi będą mieli podatnicy wprowadzający na rynek nowy produkt. Ulga będzie działała na analogicznych zasadach jak obowiązująca już ulga B+R, z tym że różnica będzie w rodzaju kosztów kwalifikowanych. Za wydatki uznane w ramach produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek uznaje się m.in. zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji wraz kosztami ich ulepszenia i dostosowania, koszty nabycia materiałów i surowców a także koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu. W ramach ulgi podatnik zyska możliwość odliczenia 30% poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania (nie więcej niż 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym).

III. Ulga na robotyzację

Z ulgi będzie mógł skorzystać podatnik, który zainwestuje w zakup robota przemysłowego. Za koszt kwalifikowany w związku z inwestycją może zostać uznany: zakup nowych maszyn, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do ich uruchomienia i użytkowania oraz nabycie usług szkoleniowych. Ulga będzie dawała możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania nie więcej niż 50% wysokości kosztów.

IV. Ulga na innowacyjnych pracowników

Skorzystać z ulgi będą mogli przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo – rozwojową, którzy zatrudniają pracowników do wytworzenia własności intelektualnej (zaangażowanie pracownika w projekt musi wynieść przynajmniej 50% całkowitego czasu pracy). Podatnik ma prawo do obniżenia zaliczek na podatek dochodowy zapłacony od wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R o wartość kwoty wynikającej z iloczynu niewykorzystanego aktywa z tytułu ulgi na B+R oraz stawki podatku obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym.

V. Ulga na ekspansję

Ulga jest skierowana do podmiotów, które są zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności o nowe rynki zbytu. Podatnik będzie miał możliwość odliczyć wydatki poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów od podstawy opodatkowania. Za koszty poniesione w tym celu uznaje się m.in.: wydatki za udział w targach, działań promocyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań klientów, przygotowania niezbędnej dokumentacji np. do przetargu czy certyfikacji produktu. Kwota odliczenia nie może przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (nie może być wyższa niż 1 mln zł).

V. Ulga konsolidacyjna

Z ulgi może skorzystać podatnik, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz nabędzie akcje lub udziały spółki posiadającej osobowość prawną. Podatnik oprócz zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie miał dodatkowo możliwość odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania (maksymalna wartość nie może przekroczyć wartości 250 tys. zł). Do kwalifikowanych wydatków na nabycie można zaliczyć m.in.: wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki.

Podatek minimalny

Nowe przepisy wprowadzają nowy podatek – tzw. podatek minimalny. Nowy podatek będzie miał wpływ na podatników CIT, a także na Podatkowe Grupy Kapitałowe, które:

 • wykazały stratę podatkową za rok podatkowy lub
 • miały bardzo niską proporcję dochodów do opodatkowania (równą lub niższą niż 1%).

W obu przypadkach pod uwagę będą brane wyłącznie przychody inne niż z zysków kapitałowych (tj. przychody z podstawowej działalności gospodarczej). Nowy podatek będzie dotyczył wszystkich podatników CIT spełniających jeden z dwóch wymienionych warunków, gdyż ustawa nie przewiduje żadnego progu przychodu, sumy bilansowej czy zatrudnienia. W związku z tym nowe prawo dotknie nawet małych przedsiębiorców.

Minimalny podatek dochodowy będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania obliczanej w następujący sposób:

 1. 4% przychodu podlegającego opodatkowaniu (innego niż z zysków kapitałowych) powiększonego o,
 2. koszty finansowania płacone podmiotom powiązanym (przekraczające 30% tzw. podatkowej EBITDA), plus
 3. koszty usług niematerialnych lub opłat licencyjnych zapłaconych na rzecz podmiotów powiązanych (np. usługi marketingowe, prawne, konsultingowe, przetwarzania danych), przekraczające 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln zł, oraz
 4. wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia wartości niematerialnych dla celów podatkowych.

Przy obliczaniu podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym podatnicy będą mogli stosować zwolnienia (ulga B+R oraz nowe ulgi ogłoszone w Polskim Ładzie), a także pomniejszać podstawę opodatkowania o dochody z działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycyjnej.

Opisane powyżej przepisy nie będą miały zastosowania do:

 • przedsiębiorstw finansowych,
 • podatników rozpoczynających działalność, w pierwszych trzech kolejnych latach podatkowych działalności,
 • podatników, którzy odnotowali ponad 30% spadek przychodów (w stosunku do poprzedniego roku podatkowego),
 • podatników, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne oraz pod warunkiem, że podatnik nie posiada udziałów w innej spółce lub funduszu inwestycyjnym.

Podatnicy zapłacą podatek minimalny pomniejszony o kwotę podatku CIT należnego za ten sam rok podatkowy. Zapłacony podatek minimalny będzie mógł być odliczony od podatku CIT płaconego w Polsce w kolejnych trzech latach podatkowych.

Ceny transferowe

I. Terminy

Nowe terminy na wypełnienie poszczególnych obowiązków z zakresu cen transferowych kształtują się w następujący sposób:

 • Dokumentacja lokalna (tzw. Local file) – termin do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
 • Informacja o cenach transferowych (TPR) – termin do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
 • Dokumentacja grupowa (tzw. Master file) – termin do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
 • Przedłożenie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie organów podatkowych – termin 14 dni od doręczenia wezwania.

II. Wartość transakcji

W ustawie doprecyzowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej. Wartość transakcji kontrolowanej w przypadku:

 • Umowy depozytu ma odpowiadać wartość kapitału;
 • Umowy spółki niemającej osobowości prawnej ma odpowiadać łącznej wartości wniesionych wkładów do spółki niebędącej osobą prawną.

Dodatkowo dokonano powiązania wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku VAT. W przypadku:

 • Czynnego podatnika VAT (VAT neutralny podatkowo) = kwota podatku VAT nie jest uwzględniana w wartości transakcji, zaś
 • Brak neutralności podatku VAT (podatek VAT nie może być odliczony) = kwota podatku VAT jest uwzględniona w wartości transakcji.

III. Lokalna dokumentacja cen transferowych (tzw. Local file)

Ustawa przewiduje listę dodatkowych wyłączeń (rozszerzenie art. 11n Ustawy o CIT). Obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie będzie obejmował:

 • Transakcji zawieranych wyłącznie pomiędzy położonymi na terytorium RP zagranicznymi zakładami podmiotówo powiązanych mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Lub EOG.
 • Transakcji objętych uprzednim porozumiem cenowym (APA), porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym.
 • Transakcji tzw. refakturowania.
 • Transakcji objętych uproszczeniem typu safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej, oraz transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, obligacji.

Ponadto, ustawa wskazuje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej.

IV. Analiza cen transferowych

Lokalna dokumentacja cen transferowych nie musi zawierać analizy w przypadku:

 • Transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
 • Transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawieranych z tzw. rajami podatkowymi (transakcje bezpośrednie) lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych (transakcje pośrednie), objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Zmiana w zakresie mikro i małych przedsiębiorców oraz transakcji z rajami podatkowymi zakłada obowiązywanie nowych regulacji do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 r.

W przypadku ww. zwolnień pozostaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia informacji o cenach transferowych (TPR).

V. Informacja o cenach transferowych (TPR)

Informacja o cenach transferowych sporządzana według wzoru dokumentu elektronicznego składana jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Z ustawy wynika również, iż informacja TPR nie będzie mogła być podpisywana przez pełnomocnika. Wyjątek stanowi: pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Ponadto w przypadku organu wieloosobowego, gdzie informacja podpisywana jest przez wyznaczona osobę wchodzącą w skład tego organu, wyznaczenie takiej osoby nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie informacji TPR.

VI. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Likwidacja oświadczenia jako odrębnego dokumentu i przeniesienie zmodyfikowanej treści oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR).

Nowa treść oświadczenia w Informacji TPR:

Oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

VII. Sankcje – Kodeks Karny Skarbowy

Ustawa wprowadza zmiany również w sankcjach karnych. Nowe sankcje zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym będą kształtować się następująco:

 1. Kara w wysokości do 720 stawek dziennych dla osoby, która:
 • nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych lub
 • nie dołącza dokumentacji grupowych cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych lub
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych (TPR) lub
 • składa ją, podając w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym,

2. Kara grzywny do 240 stawek dziennych dla osoby, która:

 • wbrew obowiązkowi sporządza lokalną dokumentację cen transferowych po terminie lub
 • składa informacje TPR po terminie.

3. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe, w przypadku mniejszej wagi.

VIII. Dokumentacja grupowa (tzw. Master file)

Zniesiony został obowiązek dodatkowy – wymóg wartościowy, zobowiązujący podatników do przygotowania dokumentacji grupowej, tj. próg 200 mln złotych skonsolidowanych przychodów.

VAT

I. Grupy VAT i zmiany dotyczące płatności bezgotówkowych

Zmiany do ustawy o VAT zawierają m.in. przepisy wprowadzające tzw. grupy VAT. Nowe przepisy zakładają, że podmioty, między którymi występują powiązania finansowe, ekonomicznie i organizacyjnie będą mogły wspólnie rozliczać się dla potrzeb VAT.

Podmioty, które zdecydują się na utworzenie grupy VAT nie będą musiały opodatkowywać dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy sobą. W tym celu konieczne będzie jednak zawarcie odpowiedniej umowy na okres minimum 3 lat i nie będzie mogła być rozszerzana o nowych członków. W umowie należy wskazać przedstawiciela całej grupy, który będzie składał w jej imieniu skonsolidowane rozliczenia VAT i reprezentował grupę VAT w relacjach z urzędem skarbowym.

II. Opodatkowanie VAT usług finansowych

Zmiany do ustawy o VAT wprowadzają również możliwość opodatkowania transakcji finansowych, z wyłączeniem usług ubezpieczeniowych.

Podatnicy będą mogli wybrać opodatkowanie usług finansowych przez okres minimum 2 lat pod warunkiem, że pozostaną zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i złożą naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania usług finansowych.

Rezygnacja ze zwolnienia będzie mogła dotyczyć tylko transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. W przypadku transakcji dokonywanych z konsumentami, korzystanie ze zwolnienia pozostanie w dalszym ciągu obowiązkowe.

III. Pozostałe zmiany

Nowe przepisy mają na celu również popularyzację wśród podatników obrotu bezgotówkowego, poprzez wprowadzenie 15-dniowego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych oraz likwidują możliwość wydawania wiążącej informacji stawkowej w sytuacji gdy podatnik zawiera porozumienie podatkowe obejmujące klasyfikację towaru lub usługi w zakresie VAT.

Dodatkowe pytania?

Aneta Saramak
Tax Managing Partner
+48 603 700 015
aneta.saramak@arenaadvisory.com

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com
NEWSLETTER