Polski Ład: korzystne zmiany w estońskim CIT

7. 06. 2021
Polski ład: korzystne zmiany w estońskim CIT
Podatki,CIT

Ministerstwo Finansów, zgodnie z komunikatem z początku czerwca br., zapowiedziało korzystne zmiany w estońskim CIT, które mają być częścią ogłoszonego w maju Polskiego Ładu. 

Estoński CIT w Polsce w świetle obecnych przepisów

Estoński CIT to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, który polega na przesunięciu powstania obowiązku podatkowego do momentu wypłaty zysku wspólnikom. Chociaż w Polsce podatnicy mają możliwość wyboru tej formy opodatkowania od początku br. do tej pory zdecydowało się na nią zaledwie kilkuset podatników, pomimo faktu, iż Ministrów Finansów promowało estoński CIT jako rozwiązanie dostępne dla ok. 0,2 mln podmiotów. Powodem małego zainteresowania przedsiębiorców tym rozwiązaniem były liczne warunki, które zainteresowane podmioty musiały spełnić, oraz różnorodne wyłączenia, które sprawiały, że estoński CIT w Polsce był podobny, według krytyków tego rozwiązania, do przepisów obowiązujących w Estonii głównie tylko z nazwy.

Estoński CIT w Polsce w świetle planowanych zmian

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów od 2022 r. mają zostać zniesione 3 z 5 obowiązujących obecnie warunków dotyczących skorzystania z estońskiego CIT:

  • Usunięty będzie limit przychodowy który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty. Obecnie wynosi 100 mln zł, co wyklucza z preferencji średnie i duże przedsiębiorstwa.
  • Uprawnione do skorzystania z estońskiego CIT będą nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje podmiotów: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie.
    • W przypadku spółek komandytowych będą one mogły zdecydować czy chcą korzystać z uproszczonego rozliczenia w ramach estońskiego CIT, czy na zwykłych zasadach ustalonych dla spółek komandytowych. Obecnie spółki komandytowe mają możliwość korzystania z wzorowanej na rozwiązaniu niemieckim rezerwy inwestycyjnej tzw. drugiej formy estońskiego CIT (w ramach tego rozwiązania podatnik mam możliwość równoległego stosowania preferencji podatkowych w postaci ulg, oraz dodatkowo możliwość utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego, odpisy na który powiększają koszty podatkowe spółki, jeżeli jednak środki zgromadzone na funduszu nie zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne w określonym terminie lub zostaną przeznaczone na inne cele, wówczas podmiot jest zobowiązany do ich opodatkowania). 
    • W przypadku spółdzielni, również od 2022 r., będą one mogły korzystać z rezerwy inwestycyjnej wzorowanej na modelu niemieckim. Natomiast podstawowym wariantem estońskiego CIT spółdzielnie będą mogły zostać objęte w dalszej przyszłości.
  • Zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji. Obecnie podmioty wybierające estoński CIT muszą się zobowiązać do poniesienia nakładów, określonych kwotowo i procentowo, w ujęciu dwuletnim lub czteroletnim, lub wykazywać systematyczny wzrost wynagrodzeń.

Zatem od 2022 r. na dotychczasowych zasadach pozostaną tylko dwa warunki dotyczące skorzystania z estońskiego CIT.

  • Estoński CIT nadal będzie dostępny jedynie dla spółek o prostej strukturze tj. takich, które nie posiadają podmiotów zależnych, a wspólnikami są jedynie osoby fizyczne;
  • Również nadal pozostanie warunek osiągania większości przychodów z działalności operacyjne, a nie finansowej, oraz pozostanie warunek minimalnego zatrudnienia określonej liczby pracowników.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało także zniesienie tzw. podatku na wejście, wynikającego z korekty rozliczeń (czyli od różnicy między wynikiem podatkowym a bilansowym). Będzie on płacony tylko wtedy, gdy podmiot zrezygnuje z estońskiego CIT przed upływem czterech lat.

Jak możemy pomóc

W razie, gdyby byli Państwo zainteresowani wdrożeniem indywidualnie dobranych do Państwa potrzeb rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zobowiązań podatkowych poprzez skorzystanie z estońskiego CIT, zachęcamy do kontaktu z ekspertem.

Bartosz Mroczkowski
Tax Manager
+48 509 954 523
bartosz.mroczkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER