Polska Fundacja Rodzinna

1. 06. 2023
Artykuły

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest nowym narzędziem sukcesyjnym, dotychczas nieznanym polskiemu prawu. Instytucja ta pozwala na ochronę majątku rodzinnego przedsiębiorstwa, jak również zarządzanie nim zgodnie z zapisami statutu określonego przez fundatora. Celem fundacji rodzinnych jest zbudowanie struktur organizacyjnych oraz zapewnienie kontynuacji rodzinnego biznesu przez wiele pokoleń, bez zaangażowania następców prawnych.

Fundacja rodzinna może okazać się niezwykle korzystana dla dużych, pokoleniowych firm, które będą chciały zadbać o swoją ciągłość, albowiem instrument ten pozwoli zapobiec podziałom oraz rozdrobnieniom majątku pomiędzy spadkobiercami. Dodatkowo fundacja rodzinna umożliwi fundatorowi zabezpieczenie finansowe członków rodziny oraz rozdzielnie dwóch sfer: rodzinnej i biznesowej.

Kto może ustanowić fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna jest ustawiana przez co najmniej jednego fundatora. Ustanowienie następuje poprzez złożenie specjalnego oświadczenia w akcie założycielskim lub w testamencie. Fundator zobowiązany jest do wniesienia mienia na pokrycie funduszu założycielskiego wynoszącego co najmniej 100 000 zł.

Skład fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna składa się z trzech organów:

 • Zarządu,
 • Rady nadzorczej,
 • Zgromadzenia beneficjentów.

Rada nadzorcza jest jedynym organem fakultatywnym, czyli o jej powołaniu decyduje fundator w statucie. Jednakże, gdy liczba beneficjentów jest większa niż 25 osób, wówczas powołanie tego organu jest obligatoryjne. Za reprezentowanie fundacji oraz prowadzenie jej spraw odpowiada zarząd. Natomiast, zgromadzenie beneficjentów tworzą beneficjenci, którym prawo do uczestnictwa zostało przyznane w statucie.

Fundacja rodzinna a prowadzenie działalności gospodarczej

Ustawodawca enumeratywnie wymienił zakresy w jakich fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą, albowiem nie jest ona instrumentem powołanym w tym celu. Przykładowymi obszarami, w których fundacja będzie mogła prowadzić działalność są:

 • Usługi najmu i dzierżawy,
 • Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych i im podobnych,
 • Udzielanie pożyczek, jednakże tylko określonym podmiotom.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Analizując instytucję fundacji rodzinnej pod względem podatkowym należy zwrócić uwagę przede wszystkim na podatki dochodowe (CIT, PIT).

CIT

Co zasady fundacja rodzinna będzie podmiotem zwolnionym z podatku dochodowego, w zakresie dochodów osiąganych poprzez prowadzenie działalności gospodarczych, do których została upoważniona ustawowo.

Prowadzenie działalności w zakresie szerszym niż jak zostało to przewidziane w ustawie, wiązać się będzie z jej opodatkowaniem w wysokości 25%.

Niemniej jednak, 15% podatek CIT będzie pobierany przy wypłacie świadczeń z fundacji do beneficjentów.

PIT

Wypłacone na rzecz beneficjentów środki będą:

 • Zwolnione z PIT dla beneficjentów pozostających w tzw. grupie 0 względem fundatora,
 • Opodatkowane 10% PIT dla beneficjentów  z pierwszej grupy podatkowej,
 • Opodatkowanie 15% PIT dla pozostałych beneficjentów.

Skomplikowane? Nie z pomocą Arena Tax!

Arena Tax oferuje Państwu pomoc w zakresie:

 • Odpowiedniego wkomponowania fundacji rodzinnej w aktualną strukturę biznesu,
 • Doradztwo prawno-podatkowe przy zakładaniu i ustrukturyzowaniu wypłat z fundacji rodzinnej do jej beneficjentów w sposób efektywny podatkowo.

W ramach przybliżenia zagadnienia fundacji rodzinnej oraz przedstawienia oferty wsparcia podatkowego oferowanego przez Arena Tax, zapraszamy na webinar poświęcony temu zagadnieniu, który odbędzie się 6 czerwca 2023 r o godz. 11:00

Kliknij i zapisz się na webinar: Atrakcyjne narzędzie do planowania sukcesji biznesu – fundacja rodzinna


Autorzy:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.

Agata Paul

Doradca podatkowyRadca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej.

Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).

Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej oraz kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER