Obowiązek zapłaty CIT w spółkach komandytowych

1. 12. 2020
Podatki,Alert

Obowiązek zapłaty CIT w przypadku spółek komandytowych stał się faktem! Spółki jawne mogą uniknąć losu spółek komandytowych. Czy grudzień będzie miesiącem zmian formy prowadzonej działalności gospodarczej?

30 listopada 2020 r. – w Dzienniku Ustaw RP – została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – zwana dalej: „Ustawą” (link: Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2123).

W myśl założeń projektodawcy podstawowym celem Ustawy jest: „uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu”.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy Ustawy należy, przede wszystkim, objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni opisanych w Ustawie obowiązków informacyjnych.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że spółki komandytowe (i niektóre spółki jawne), co do zasady, począwszy od 1 stycznia 2021 r. będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawa przewiduje możliwość odroczenia stosowanie regulacji w zakresie podatku CIT najpóźniej do 1 maja 2021 r. Status podatnika CIT zyskają wszystkie spółki komandytowe bez względu na ich skalę działalności, strukturę własnościową, status wspólników czy też rodzaj prowadzonej działalności. Nowelizacja budzi zatem ogromne emocje wśród przedsiębiorców, ponieważ czasu na ewentualne zmiany formy prowadzonej działalności jest bardzo mało.

W związku z opublikowaniem Ustawy wielu przedsiębiorców staje dzisiaj przed dylematem, w jakiej formie prawnej kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej? Rozstrzygnięcie w tym względzie musi być podyktowane względami gospodarczymi, aczkolwiek nie bez znaczenia pozostaje kwestia zasad opodatkowania, jakie będą obowiązywać na skutek podjętych działań (w grudniu i w pierwszej połowie przyszłego roku).

Autorzy: Łukasz Kumkowski, Tax ManagerJustyna Kamińska Tax Consultant

NEWSLETTER