Wraz z roczną deklaracją w zakresie podatku dochodowego, tj. w większości przypadków do końca marca 2020 r. należy wypełnić i złożyć formularz MDR-3. Już od niemal roku w Polsce obowiązują przepisy nakładające na podatników obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji na temat schematów podatkowych (MDR).

 

CO TO OZNACZA?

Korzystający, czyli każdy podmiot, który uzyskuje korzyści z wdrożenia danego uzgodnienia, ma obowiązek złożyć do szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o realizowaniu schematu podatkowego i osiągniętych korzyściach na formularzu MDR-3 w terminie składania deklaracji podatkowej na dany podatek.

 

JAKIE INFORMACJE ZAWRZEĆ W MDR-3?

Korzystający powinien zawrzeć w informacji w szczególności numer schematu podatkowego (numer NSP), wskazać, czy w danym okresie dokonywał czynności będące elementem schematu oraz podać wysokość korzyści podatkowej.

 

W JAKI SPOSÓB DOPEŁNIĆ OBOWIĄZKU?

Informację MDR-3 można składać wyłącznie w formie elektronicznej określonej przez Ministra Finansów. Informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP przez wszystkich członków zarządu.

Zarówno za niezgłoszenie schematu jak i nieprzekazanie informacji MDR-3 grożą sankcje. Kara grzywny może wynieść nawet ponad 20 mln złotych. Informację MDR-3 składa się również pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

CO MOŻNA/NALEŻY ZROBIĆ?

  • Po pierwsze – podatnik powinien dokonać identyfikacji transakcji, które stanowią schematy podatkowe i podlegały obowiązkowi raportowania w trakcie 2019 r.
  • Po drugie – korzystający powinien przeprowadzić dokładne wyliczenia kwot korzyści, które uzyskał z danego schematu podatkowego podlegającego raportowaniu w 2019 r.
  • Po trzecie – korzystający powinien wypełnić i złożyć MDR-3 w terminie składania deklaracji podatkowej na dany podatek.

 

Arena Tax oferuje Państwu bieżące wsparcie w zakresie analizy i identyfikacji schematów podatkowych oraz ich raportowania w systemie Ministerstwa Finansów. W tym zakresie oferujemy Państwu także pomoc w postaci przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oraz przygotowania wewnętrznej procedury podlegającej wdrożeniu. Arena Tax zapewnia także wsparcie w postaci przeglądu zdarzeń w spółce za okresy ubiegłe w celu zweryfikowania transakcji pod kątem obowiązków raportowania MDR.