Nowe możliwości odzyskania zapłaconych odsetek dzięki korzystnemu wyrokowi TSUE z 18 marca 2021 r.

6. 04. 2021
Podatki,Alert

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT podatnik, który nie otrzymał od dostawcy faktury dokumentującej transakcję unijną zmuszony był do wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług w ciągu trzech miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Po upływie tego okresu rozliczenie podatku należnego następowało w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, przy czym podatek naliczony podlegał odliczeniu dopiero w deklaracji bieżącej. Powodowało to powstawanie zaległości podatkowych, od której należało zapłacić odsetki.

Co się zmieniło?

Przywołane regulacje od momentu ich wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. naruszały zasady neutralności i proporcjonalności VAT, co zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19.

W przywołanej sprawie Trybunał uznał, że polskie przepisy zobowiązujące podatnika do rozliczania VAT należnego i naliczonego w odniesieniu do tej samej transakcją – w przypadku opóźnienia powyżej 3 miesięcy – w innych okresach rozliczeniowych niezależnie od okoliczności transakcji są niezgodne z postanowieniami Dyrektywy VAT. Co prawda wyrok dotyczy WNT, ale ze względu na analogiczne brzmienie przepisów jego skutki można będzie rozciągnąć również na transakcje importu usług, gdzie obowiązuje identyczny mechanizm rozliczeń.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Wykładnia zaprezentowana przez TSUE przyznaje podatnikom możliwość ujmowania podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji WNT i importu usług bez względu na moment powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie wyrok otwiera podatnikom drogę do korekty rozliczeń i odzyskania nienależnie zapłaconych odsetek, a także daje podstawę do wznowienia postępowania podatkowego lub sądowo-administracyjnego.

Jak możemy pomóc?

Arena Tax oferuje wsparcie w zakresie:

  • ustalenia możliwość odzyskania odsetek od dotychczas wykazanych transakcji WNT oraz importu usług począwszy od 1.01.2017 r.,
  • przygotowania korekt deklaracji podatkowych,
  • przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty,
  • przygotowania wniosku o wznowienia postępowania podatkowego,
  • reprezentację w sporach z organami podatkowymi.

Każdorazowo, przygotowując naszą ofertę badamy możliwość odzyskania zapłaconych odsetek dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.

Kontakt z ekspertem:

NEWSLETTER