Będzie nowa definicja legalna budynku i budowli w podatku od nieruchomości

11. 07. 2023
Podatki,Artykuły,Prawo

W dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok dotyczący legalnej definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości (Sygn. Akt SK 14/21). Stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skąd pomysł na zmianę?

Zakwestionowany przepis, definiując pojęcie budowli odsyła do przepisów prawa budowlanego. Trybunał wskazał, że posłużenie się przez ustawodawcę w definicji legalnej budowli, zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ogólnym odesłaniem do „przepisów prawa budowlanego” uniemożliwia podatnikom ustalenie na podstawie samych przepisów ustawy podatkowej czy należące do nich budowle są objęte podatkiem od nieruchomości czy też nie. Tymczasem wymienione w art. 217 Konstytucji elementy konstrukcji prawnej podatku, a w szczególności przedmiot opodatkowania, muszą wynikać z ustawy i być uregulowane na tyle precyzyjnie, aby podatnik wiedział czy ustawa łączy z dotyczącym go stanem faktycznym lub prawnym obowiązek podatkowy czy też nie.

Nie jest to pierwsze stanowisko TK w sprawie ułomnej definicji budowli. Kwestia wątpliwości konstytucyjnych w tym zakresie była już poruszana przez TK w przeszłości w wyroku z 13 września 2011 r. o sygn. P 33/09, a oraz w postanowieniu sygnalizacyjnym z 15 grudnia 2020 r. o sygn. S 3/20. Do chwili obecnej jednak ustawodawca nie dokonał zmian, budzących wątpliwości interpretacyjne, przepisów.

Kiedy zmienią się przepisy?

Niekonstytucyjny przepis utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że ustawodawcą w tym terminie powinien wprowadzić do ustawy podatkowej nową definicję budowli.

Kolejne zmiany na horyzoncie?

Dodatkowo Trybunał wskazał, że zmiany wymaga także definicja legalna budynku. W tym przypadku bowiem także przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odsyłają do przepisów poza podatkowych.

W konsekwencji powyższego wyroku za maksymalnie 18 miesięcy podatnicy zobowiązani będą dokonać ponownej oceny posiadanego majątku w kontekście nowych definicji zarówno budowli jak i budynku.

Autor:

Doradca podatkowy, Radca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.

Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej i nieruchomościowej.

Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).

Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej oraz kancelariach prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER