Limitowanie kosztów uregulowanych w art. 15e ustawy o CIT

6. 04. 2021
Podatki,Alert,CIT

Zgodnie z art. 15e ustawy o CIT, podatnik zobowiązany jest do limitowania kosztów uzyskania przychodów, poniesionych z tytułu określonych usług niematerialnych i należności licencyjnych nabywanych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych.

Do wydatków objętych limitowaniem zaliczamy m.in. koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Z uwagi na otwarty katalog usług, podatnicy często mają problem z określeniem czy dana usługa klasyfikuje się do wyżej wskazanych regulacji. Mając na uwadze nieprecyzyjność przepisów i rozbieżność wydawanych interpretacji podatkowych, konieczność stosowania wskazanego w ww. przepisie ograniczenia do wybranych usług w praktyce budzi wiele wątpliwości.

Nowe orzecznictwo

20 stycznia 2021 r. TSUE wydał ważny wyrok w sprawie C-484/19 Lexel AB przeciwko Skatteverket. Wyrok ten dotyczył zgodności z prawem Unii Europejskiej regulacji zakazującej spółce z siedzibą w Szwecji odliczenia kosztów odsetek zapłaconych na rzecz należącej do tej samej grupy kapitałowej spółki z siedzibą we Francji. Trybunał uznał tę regulację za niezgodną z art. 49 TFUE mówiącym o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie w jakim odmiennie traktuje podmioty powiązane mające siedzibę w dwóch różnych krajach. W związku z tym, wskazany wyrok może mieć również znaczenie w odniesieniu do polskich regulacji zawartych w art. 15e, gdzie analogicznie polski prawodawca w uzasadnieniu powołuje się na ograniczenie dążenia do uzyskania przez grupę spółek powiązanych znacznej korzyści podatkowej poprzez limitowanie kosztów.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Przywołany wyrok TSUE może mieć znaczenie również dla polskich podatników dając nowe możliwości w zakresie limitowania kosztów w myśl art. 15e.

Analiza orzecznictwa TSUE daje podstawy do odzyskania nadpłaty podatku CIT.

Jak możemy pomóc?

Arena Tax oferuje wsparcie w zakresie:

  • analizy limitowanych wydatków pod kontem regulacji art. 15e ustawy o CIT,
  • przygotowania korekt deklaracji podatkowych,
  • przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty,
  • reprezentację w postępowaniu nadpłatowym i sporach z organami podatkowymi.

Przeanalizujemy możliwość odzyskania nadpłaconego podatku dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.

Kontakt z ekspertem

NEWSLETTER