Kalendarz wydarzeń podatkowych – czerwiec 2022

25. 05. 2022
Szkolenia i konferencje

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na cykl wydarzeń podatkowych organizowanych przez Grupę Arena Advisory. Wszystkie webinaria są bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje rejestracja i weryfikacja zgłoszeń. Szczegółowe opisy wydarzeń wraz z agendami poniżej.

Pośrednie transakcje rajowe – Automatyzacja procesu weryfikacji kontrahentów

07 czerwca, godzina 12:00

Z dniem 1 stycznia 2021 weszły w życie nowe przepisy w zakresie pośrednich transakcji rajowych, które mogą dotyczyć każdego z podatników dokonującego transakcji zakupowych. Tym samym w 2022 roku podatnicy po raz pierwszy będą musieli zmierzyć się w praktyce z wprowadzonymi przepisami rozszerzającymi dotychczasowy obowiązek dokumentacyjny.

Kiedy mówimy o pośrednich transakcjach rajowych, jak w praktyce je zidentyfikować, czemu należyta staranność w przypadku pośrednich transakcji rajowych jest istotna oraz co czeka podatnika za brak wywiązania z obowiązków, na te pytania odpowiemy podczas naszego spotkaniu.

Ponadto na spotkaniu przedstawimy Państwu, jak w prosty sposób dzięki rozwiązaniu IT poradzić sobie z nowym wyzwaniem oszczędzając czas i eliminując potencjalne ryzyko.

Agenda:

 • Pośrednie transakcje rajowe – omówienie wprowadzonych regulacji.
 • Domniemanie z art. 11o ust. 1b Ustawy o CIT – interpretacja przepisu na przykładzie.
 • Należyta staranność – jak podatnik powinien dochować należytej staranności przy weryfikacji obowiązków.
 • Automatyzacja procesu badania kontrahentów Spółki – przedstawienie rozwiązania IT (omówienie poszczególnych procesów automatyzacji).
 • Pozyskanie danych kontrahentów
 • Automatyczna selekcja na podstawie poziomu transakcji jednorodnych
 • Automatyczna weryfikacja kontrahentów w bazach danych pod kątem powiązań z rajami podatkowymi
 • Automatyczna wysyłka oświadczeń do kontrahentów
 • Automatyczna weryfikacja pozyskanych oświadczeń
 • Automatyczne przygotowanie zestawień kontrahentów i transakcji

Strategia podatkowa a MDR – jakie obowiązki ciążą na podatnikach CIT?

09 czerwca, godzina 10:00

Z uwagi na fakt, że z roku na roku przybywa podatników CIT, u których wartość rocznych przychodów przekracza 50 mln euro, coraz więcej podatników musi przystąpić do tworzenia strategii podatkowej, a w ślad za nią informacji o jej realizacji (publikowanej na stronie internetowej, a przez to łatwo dostępnej dla wszystkich zainteresowanych osób). Jednym z elementów, których uwzględniany jest na etapie tworzenia tych dokumentów, jest kwestia zgodności z wymogami przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych (w ramach reżimu MDR – ang. Mandatory Disclosure Rules).

W świetle powyższego należy przyjrzeć się obowiązkom, które dla podatników wynikają nie tylko z przepisów ustawy o CIT (w zakresie strategii podatkowej), ale również Ordynacji podatkowej (odnośnie MDR). W tym celu Arena Tax zaprasza Państwa na webinarium, w którym Łukasz Kumkowski przedstawi Państwu kluczowe obowiązki wynikające z przywołanych regulacji.

Webinar jest skierowany – przede wszystkim – do osób mających wiedzę o transakcjach zawieranych w spółkach, w tym zwłaszcza osób z departamentów finansowo-księgowych (członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe czy głównych księgowych).

Agenda:

 1. Kluczowe aspekty sporządzania informacji o realizowanych strategiach podatkowych;
 2. Przekazywanie informacji o schematach podatkowych (MDR) – kiedy podatnik ma do czynienia ze schematem podatkowym?
 3. MDR a sporządzanie informacji o realizowanych strategiach podatkowych;
 4. Sankcje za nieprzestrzeganie wymogów w zakresie sporządzania informacji o realizowanych strategiach podatkowych i brak raportowania MDR.

Masowo ale z małymi podatkami – czyli jak wykorzystać ulgi przy produkcji seryjnej?

13 czerwca, godzina 11:00

Nie jest tajemnicą, że przedsiębiorstwa wytwarzające innowacyjne, niepowtarzalne produktu,  często przygotowywane na indywidulane zamówienia klienta mogą z powodzeniem korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. A co z pozostałymi przedsiębiorstwami, które stawiają na skalę, produkcję masową seryjną? Czy powtarzalność produkcji pozbawia prawa do stosowania ulg? Niekoniecznie. W tym przypadku ustawodawca również przychodzi z pewnymi preferencjami, które mogą znacząco obniżyć obciążenia podatkowe.

W ramach naszego webinaru przedstawimy Państwu sposoby wykorzystania ulg podatkowych przy produkcji seryjnej.

Agenda:

Agenda

 1. Ulga IP Box  
  1. Podstawowa zasada działania;
  2. Metodologia implementacji w spółce z produkcją seryjną.
  3. Typowe problemy i sposoby na ich rozwiązanie.
  4. Przykłady zastosowania.
 2. Ulga na robotyzację
  1. Podstawowa zasada działania.
  2. Zakres ulgi, gdzie jej szukać w przedsiębiorstwie z produkcją seryjną.
  3. Sposób rozliczenia, możliwe do osiągnięcia korzyści.
  4. Przykłady zastosowania.
 3. Ulga na ekspansję
  1. Podstawowa zasada działania.
  2. Katalog kosztów podlegający pod ulgę.
  3. Zakres podmiotów objętych ulgą.
  4. Sposób rozliczenia ulgi.
  5. Przykłady zastosowania.

Nowe obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych | Niekorzystne zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym

14 czerwca, godzina 10:00

Tematem webinaru będzie jedna z największych nowelizacji KSH od początku jego obowiązywania. Oprócz uregulowania tematyki grupy spółek i kompleksowym uregulowaniu ich działania najważniejsze zmiany dotyczą zasad odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych oraz ich bieżącego funkcjonowania.


Kogo dotyczy nowelizacja KSH?
Nowelizacja, która wchodzi w życie jest istotna dla wszystkich spółek kapitałowych oraz członków Zarządu i Rad nadzorczych. Warto zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i zastanowić się, jak się do nich przygotować.
Z webinaru dowiedzą się Państwo również jaka będzie rola spółek dominujących w grupie spółek Jak Zarządy spółek zależnych mogą chronić się przed odpowiedzialnością? Czym jest „interes grupy” i jak go pogodzić z interesem spółki?

Dodatkowo, w Sejmie złożony został obszerny projekt ustawy zmieniającej kodeks karny skarbowy istotnie zaostrzający kurs wobec podatników. Czy wiesz, że będziesz mógł odpowiadać karnie za przedawnione lata podatkowe i będziesz obowiązany do przechowywania dokumentacji podatkowej nawet do 10 lat? Nie zawsze będziesz mógł również złożyć czynny żal, który do tej pory zwalniał z odpowiedzialności. Z roku na rok rośnie liczba obowiązków raportowych, których niewypełnienie jest obarczone odpowiedzialnością karną m.in. członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych. Co eksperci Arena Tax rekomendują w celu minimalizacji ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej, co się zmieni i jaki będzie mieć to wpływ na podejmowane decyzje biznesowe – na to pytanie odpowiedź poznają Państwo już 14 czerwca.

I. Podstawy prawne: krótko o Ustawie z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – Najważniejsze założenia i cel nowelizacji

1. Prawo holdingowe – wpływ na odpowiedzialność Zarządu

1.1. Grupa spółek – nowa definicja

1.2. Spółka dominująca a spółka zależna – polecenia wiążące Zarząd

1.3. Odpowiedzialność spółki dominującej

1.4. Spółka dominująca a wierzyciele spółki zależnej

2. Wzmocniony nadzór w spółkach kapitałowych

2.1. Rada Nadzorcza spółki dominującej – zmiany w kompetencjach

2.2. Odpowiedzialność karna

2.3. Obowiązek udzielania informacji przez Zarząd

2.4. Prawo do powoływania doradców

2.5. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

2.6. Rada Nadzorcza a Zarząd

2.7. Business Judgement Rule

3. Prawa i obowiązki Zarządu

3.1.  Mandat a kadencja – zmiany sposobu obliczania długości kadencji

3.2. Kto nie może zasiadać w Zarządzie?

3.3. Obowiązki byłego członka Zarządu

3.4. Podwyższona staranność

3.5. Tajemnica Spółki

II. Niekorzystne zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym – kiedy i do jakiej wysokości możesz odpowiadać za błędne rozliczenia podatkowe?

1. Obszerna nowelizacja kodeksu karnego skarbowego – Co to oznacza dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych?

2. Zmiany w przepisach w zakresie przedawnienia – czy wiesz, że możesz odpowiadać karnie za przedawnione lata podatkowe?

3. Obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej nawet do 10 lat (5 lat po przedawnieniu zobowiązania podatkowego).

4. Sąd Karny nie będzie czekać na wyniki postępowania podatkowego.

5. Nowe rodzaje przestępstw oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej, w tym za samo niewpłacenie podatku w terminie oraz ograniczenie instytucji czynnego żalu.

6. Jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej?

III. Pytania

Polski Ład 2.0 – nowe rozdanie

20 czerwca, godzina 10:00

12 maja br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którą potocznie przyjęło się określać mianem „Polski Ład 2.0”. Ma ona na celu opanować chaos wywołanego ustawą nowelizującą z dnia 29 października 2021 r. – która w praktyce spowodowała, że przedstawiciele wielu grup zawodowych ponoszą koszty wyższych obciążeń publicznoprawnych (w tym zwłaszcza zaliczek na PIT oraz składek zdrowotnych). Z tego też względu ustawodawca zdecydował o konieczności pilnej zmiany przepisów, które – w nowym kształcie – mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Celem przybliżenia Państwu kluczowych zmian przewidzianych w Polskim Ładzie 2.0, Arena Tax zaprasza na webinarium, na którym Łukasz Kumkowski omówi dla Państwa wybrane (kluczowe) aspekty nowelizacji.

Osoby, do których skierowany jest webinar:

Webinar jest skierowany – przede wszystkim – do osób zajmujących się tematyką kadr i płac oraz księgowości w podmiotach będących płatnikami PIT/ZUS oraz podatników PIT będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie JDG bądź jako wspólnicy SKA.

Agenda:

 1. Kluczowe zmiany w obszarze PIT (zmiana stawki z 17% na 12% i wysokości kwoty zmniejszającej, likwidacja ulgi dla klasy średniej, możliwość zmiany formy opodatkowania itp.);
 2. Powrót do częściowego odliczania składki zdrowotnej (na nowych zasadach);
 3. Najważniejsze zmiany w obszarze ZUS;
 4. Wydłużenie terminów na raportowanie JPK_PIT i JPK_CIT;
 5. Inne istotne zmiany przewidziane w ustawie Polski Ład 2.0.
NEWSLETTER