Kalendarz Cen Transferowych za rok 2020

11. 08. 2021
Ceny transferowe,Alert

W tabeli poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze terminy dotyczące obowiązków związanych z cenami transferowymi za rok podatkowy 2020.

Warto już teraz dokonać analizy transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi za rok 2020.

TematTermin
Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)Informację przekazuje się w terminie 3 miesięcy, licząc od zakończenia roku podatkowego.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowychW roku 2021 termin na złożenie oświadczenia został wydłużony. Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W praktyce oznacza to, że gdy rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin upływa 31 grudnia 2021 roku.
cc
Informacja o cenach transferowych (TPR)W roku 2021 termin na złożenie formularza TPR został wydłużony.
Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych:

do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W praktyce oznacza to, że gdy rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin upływa 31 grudnia 2021 roku.
c
Dokumentacja grupowa (Master File)W roku 2021 termin na przygotowanie dokumentacji grupowej został wydłużony.
Wydłużenie terminu na przygotowane dokumentacji grupowej:

do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W praktyce oznacza to, że gdy rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin upływa 31 marca 2022 roku.
c
Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P)
cc
Powiadomienie składa się w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.
Informacja o grupie podmiotów
(CBC-R)
c
Termin na przekazanie raportu CBC-R wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.
Aktualizacja analiz cen transferowych
(Benchmarking study) przygotowanych za rok podatkowy 2017 oraz „obowiązujących” analiz
Aktualizacja analizy porównawczej oraz analizy zgodności powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

Analizy dotyczące 2017 r. pozostawały ważne do końca 2019 r. z uwagi na 3-letni okres aktualizacji. W konsekwencji na rok 2020 podatnicy powinni sporządzić nowe (aktualne) analizy.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wpływ pandemii Covid-19 na zmianę otoczenia ekonomicznego oraz warunki realizacji transakcji w 2020 r. Dla wielu podatników będzie to dodatkowa przesłanka uzasadniająca wymóg aktualizacji analizy w roku zaistnienia tej zmiany, tj. np. wcześniejszej aktualizacji analizy. W praktyce oznacza to, że jeżeli analiza została wykonana pierwszy raz za rok 2018, zaś pandemia COVID-19 ma wpływ na transakcję to należy dokonać aktualizacji analizy już za rok 2020.
cc

Zapraszam do kontaktu

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER