Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U)

3. 03. 2022
Podatki,Ceny transferowe

Obowiązek składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego za rok podatkowy 2021, może nadal istnieć niezależenie od obowiązków w zakresie składania informacji o cenach transferowych za rok 2021.

Obowiązek w zakresie ORD-U nałożony jest na:

 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (również w formie ustnej):

 • zawartych z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;

lub

 • nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów, jeżeli jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro.

Informacje, które podlegają raportowaniu to:

 • dane identyfikacyjne (nierezydenta) strony umowy – dla każdego nierezydenta informacja jest sporządzana oddzielnie;
 • dane o zawartych umowach: wartość przedmiotu umów – ogółem oraz z wyszczególnieniem wartości usług niematerialnych.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami:

 • sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację;
 • składa się w formie elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego.

Uproszczenie wprowadzone przepisami od 1 stycznia 2022 r. :

 • w przypadku podmiotu obowiązanego do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR), podmiot ten będzie zwolniony z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (formularz ORD-U). Zwolnienie będzie dotyczyło informacji ORD-U składanych po 31 grudnia 2021;
 • zwolnienie z obowiązku sporządzania i przedkładania ORD-U nie dotyczy podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem z tzw. rajów podatkowych.

Termin na złożenie ORD-U to 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego

Dodatkowe pytania?

Justyna Żbikowska
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska@arenaadvisory.com
NEWSLETTER