IFT. Termin na przesłanie informacji o wysokości przychodu / dochodu nierezydenta

21. 03. 2023
IFT Termin
Bez kategorii

Przypominamy o zbliżającym się upływie terminu na spełnienie obowiązku składania informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R).

Dodatkowo płatnicy mogą być zobowiązani do złożenia informacji IFT-1/IFT-2 na wniosek podatnika.

Obowiązek złożenia informacji IFT nałożony jest na:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

– będące płatnikami zobowiązanymi do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od podatnika niebędącego polskim rezydentem podatkowym.

Informacje, które podlegają raportowaniu to:

 • dane identyfikacyjne podatnika (nierezydenta) – informacja sporządzana jest oddzielnie dla każdego podatnika;
 • wysokość dochodu, zastosowana stawka podatku oraz wysokość zryczałtowanego podatku pobranego od danego podatnika.

Terminy złożenia informacji IFT:

 • Informacje IFT-1R oraz IFT-2R są sporządzane są za cały rok podatkowy
  • informację IFT-1R należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy (w odniesieniu do roku 2022 dla większości płatników termin upłynął 28 lutego 2023 r.),
  • informację IFT-2R – do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat (dla większości płatników termin ten upłynie z końcem marca 2023 r.);
 • Informacje IFT-1 oraz IFT-2 są sporządzane przez płatnika na pisemny wniosek podatnika w trakcie roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposoby złożenia informacji o wysokości przychodu nierezydenta:

Informacje należy sporządzić w dwóch egzemplarzach oraz przesłać w formie elektronicznej lub drukowanej do podatnika (nierezydenta) oraz w formie elektronicznej do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych (IFT-1, IFT-1R). W przypadku IFT-2/IFT-2R informacje te przesyła się do podatnika oraz Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

IFT-1R – dla większości płatników termin upłynął 28 lutego 2023 r.
IFT-2R – dla większości płatników termin upłynie 31 marca 2023 r.

autor: Łukasz Kumkowski

Zapraszam do kontaktu:

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
+48 572 295 956
lukasz.kumkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER