Formularz ORD-U. Informacja o umowach zawartych z nierezydentami

21. 03. 2023
ORD-U
Podatki,Ceny transferowe

Obowiązek składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) w rozumieniu przepisów prawa dewizowego za rok podatkowy 2022, może nadal istnieć niezależenie od obowiązków w zakresie składania informacji o cenach transferowych za rok 2022.

Obowiązek w zakresie ORD-U nałożony jest na:

  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (również w formie ustnej):

  • zawartych z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;

lub

  • nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów, jeżeli jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro.

Informacje, które podlegają raportowaniu to:

  • dane identyfikacyjne (nierezydenta) strony umowy – dla każdego nierezydenta informacja jest sporządzana oddzielnie;
  • dane o zawartych umowach: wartość przedmiotu umów – ogółem oraz z wyszczególnieniem wartości usług niematerialnych.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami:

  • sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację;
  • składa się w formie elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego.

Uproszczenie:

Podmiot składający formularz TPR, co do zasady nie ma obowiązku składania informacji ORD-U za rok 2022. Wyjątek stanowi przypadek, gdy podmiot realizował transakcje z tzw. podmiotami rajowymi . W przypadku realizowania takich transakcji podmiot jest zobowiązany do złożenia informacji ORD-U, pomimo składania informacji TPR.

Termin na złożenie ORD-U za rok 2022 został wyłudzony z 3 do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Tym samym został on zrównany z terminem raportowania informacji o cenach transferowych tj. TPR.

autor: Justyna Żbikowska-Sapko

Dodatkowe pytania?

Justyna Żbikowska-Sapko
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska-sapko@arenaadvisory.com
NEWSLETTER