IP BOX – preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej

1/7 Czy są Państwo podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych lub podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej???
Cofnij Dalej arrow_forward
2/7 W jakim Państwo działacie sektorze gospodarki spośród wymienionych poniżej:
arrow_back Cofnij Dalej arrow_forward
3/7 Czy w 2020 roku osiągnęli Państwo dochody (stratę) z następujących tytułów:
arrow_back Cofnij Dalej arrow_forward
4/7 Czy w 2020 roku tworzycie, rozwijacie lub ulepszacie Państwo w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej następujące prawa własności intelektualne (prosimy o zaznaczenie): help_outline Powinni być Państwo właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadać prawo do korzystania z prawa własności intelektualnej.
patent
prawo ochronne na wzór użytkowy
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
prawo z rejestracji topografii układu scalonego
dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
autorskie prawo do programu komputerowego
arrow_back Cofnij Dalej arrow_forward
5/7 Które z praw własności intelektualnej wśród tych, które Państwo wytworzyliście, rozwinęliście lub ulepszyliście podlegają ochronie prawnej lub dla którego został zgłoszony wniosek o uzyskanie takiego prawa ochronnego?
patent
prawo ochronne na wzór użytkowy
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
prawo z rejestracji topografii układa scalonego
dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
autorskie prawo do programu komputerowego
arrow_back Cofnij Dalej arrow_forward
6/7 Prosimy o wybranie prawa własności intelektualnej, dla którego obliczymy wstępnie podstawę opodatkowania oraz należny podatek za 2020 rok w oparciu o podane dane. Prosimy o podanie wysokości osiągniętych dochodów z tytułów o których mowa w pytaniu 3/7 w 2020 roku w ramach:
arrow_back Cofnij Dalej arrow_forward
7/7 Prosimy o wpisanie łącznej kwoty kosztów poniesionych po dniu 31 grudnia 2012 roku (w tym poniesionych w 2020 roku) dla wybranego przez Państwa prawa własności intelektualnej:
{{liczWskaznik}} arrow_back Cofnij Dalej arrow_forward

PODSUMOWANIE:

Państwa potencjalny dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (możliwość skorzystania z 5% stawki CIT) w roku 2020 obejmuje podstawę opodatkowania w wysokości: {{ formatPrice(potencjalnyDochod) }}
Podatek należny z tytułu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (przy zastosowaniu preferencyjnej stawki IP Box 5%) wynosi: {{ formatPrice(podatek5) }}
Podatek należny z tytułu dochodu przy zastosowaniu stawki podstawowej 19% (bez wykorzystania preferencyjnej stawki IP Box) uwzględniający koszty uzyskania przychodów z punkt 7-ego wynosi: {{ formatPrice(podatek19) }}
Potencjalna oszczędność z tytułu podatku dochodowego za 2020 rok wyniesie: {{ formatPrice(roznica) }}

Wyślij kalkulację na adres email lub zostaw telefon
Niniejszy kalkulator został sporządzony z należytą starannością, jednak z konieczności pewne założenia zostały uwzględnione w skróconej i uproszczonej formie. Prezentowane wyliczenia mają charakter jedynie poglądowy, nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i nie powinny być traktowane jako źródło informacji oraz nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu oraz profesjonalnej opinii. Arena Tax sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania i decyzje oparte na wyliczeniach niniejszego kalkulatora i ich konsekwencje oraz ewentualne straty, ani nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie się użytkownika do wyników symulacji bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej.

Zalecamy skonsultowanie wszelkich właściwych kwestii z profesjonalnym doradcą.
arrow_back Cofnij
{{ dialogSubject }} {{ dialogContent }} Rozumiem Chcesz uzyskać wyliczenie na maila? Zostaw nam swój adres: Jeżeli preferujesz kontakt telefoniczny wpisz swój telefon, oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h:
Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jej uzyskanie jest niezbędne do przesłania do Państwa powyżej wykonanej kalkulacji. Więcej szczegółów znajdą Państwo
TUTAJ (zwiń/rozwiń)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Arena Tax Sp. z o.o. , spółka doradztwa podatkowego , ul. Bukowińska 22B , 02-703 Warszawa , tel. +48 22 102 20 30 e-mail: office@arenatax.pl , NIP: 5213631253.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Joanna Deutryk, joanna.deutryk@arenatax.pl , +48 503 631 355.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; administratorowi strony www.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Rozumiem Wyślij pdf Proszę o telefon
NEWSLETTER