Dłuższe terminy – rozliczenie CIT 2021 oraz złożenie sprawozdania finansowego 2021

18. 03. 2022
Księgowość

Dłuższe terminy do rozliczenia CIT

Rozporządzenie  Ministra Finansów przedłużające terminy rozliczenia CIT za 2021 rok do dnia 30 czerwca 2022 roku zostało podpisane 17 marca 2022 r. i skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z ustawą o CIT, podatnicy tego podatku muszą do końca marca złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości dochodu osiągniętego (ew. poniesionej straty) w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek.

Na podstawie ww. rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
 • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
 • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Wydłużenie terminów dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego 2021

Na początku bieżącego roku pojawił się projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które wydłużają terminy sporządzania dokumentów finansowych.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Projekt Rozporządzenia w dniu 17 marca został skierowany do podpisu ministra. Z treścią projektu można zapoznać się tutaj

Przypominamy:

Sprawozdanie finansowe sporządza się po polsku i w walucie polskiej. Składa się z:

 • bilansu – wykazu stanu aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy;
 • rachunku zysków i strat – wykazu przychodów, kosztów, zysków i strat oraz obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
 • informacji dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć:

 • uchwałę zatwierdzającą te dokumenty;
 • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane);
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Od 1 stycznia 2022 r. nie ma już obowiązku podpisywania sprawozdania finansowego przez cały zarząd.

Dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu.

NEWSLETTER