Coraz mniej czasu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master file) za 2021 rok

9. 03. 2023
Artykuły,Ceny transferowe

Wraz z wydłużeniem terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z pandemią COVID-19, podobnie jak w ubiegłym roku, aktualne pozostaje także wydłużenie terminu na dołączenie (sporządzenie) grupowej dokumentacji cen transferowych. Dla podatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master file) za rok 2021 upływa 31 marca 2023 r.

Czym jest grupowa dokumentacja cen transferowych, co powinna zawierać oraz kto i kiedy zobowiązany jest do jej dołączenia, przypominamy w niniejszym artykule.

Czym jest grupowa dokumentacja cen transferowych i kto ma obowiązek dołączyć grupową dokumentację cen transferowych?

Grupowa dokumentacja cen transferowych (ang. Master File) to w praktyce dokument zawierający informacje o całej grupie kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[1], czyli o jednostce dominującej wraz z jednostkami zależnymi.

Obowiązek dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych wynika z art. 11p ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[2] (dalej: ustawa o CIT). Do dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych obowiązane są podmioty powiązane, konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość[3].

Przykład: Podatnik A sp. z o.o. należy do Grupy B. Jednocześnie, Grupa B sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i konsoliduje przychody A sp. z o.o. metodą pełną. Podatnik, chcąc dokonać oceny czy za 2021 rok będzie obowiązany do dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych, powinien zbadać przychody Grupy B za 2020 rok.

Warto pamiętać, że grupowa dokumentacja cen transferowych może być sporządzona nie tylko przez podatnika obowiązanego do dołączania grupowej dokumentacji cen transferowych, ale także inny podmiot z grupy. Należy jednak mieć na uwadze, że sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności za zgodność jej elementów z polskimi wymogami ustawowymi.

Nie ma również przeszkód żeby grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, jednak organ podatkowy może wystąpić z żądaniem jej przedłożenia w języku polskim. Wówczas podatnik ma 30 dni na przedłożenie przetłumaczonej dokumentacji. Co istotne, w praktyce zdarza się, że dokumentacje grupowe są bardzo rozbudowanymi dokumentacjami, których tłumaczenie wymaga czasu. Warto więc już wcześniej rozważyć posiadanie tego typu dokumentu w dwóch wersjach językowych.

Jakie elementy powinna zawierać grupowa dokumentacja cen transferowych?

Zakres elementów grupowej dokumentacji cen transferowych określa art. 11q ust. 2 ustawy o CIT, a jego uszczegółowienie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1195; dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z ww. dokumentami, dokumentacja grupowa powinna zawierać m.in. następujące elementy:

  1. opis grupy, w tym opis jej struktury właścicielskiej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności;
  2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy, w tym m.in. wykaz wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz istotnych umów zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczących tych wartości;
  3. opis istotnych transakcji finansowych grupy, w tym m.in. opis sposobu finansowania działalności grupy, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania z podmiotami niepowiązanymi oraz ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  4. informacje finansowe i podatkowe grupy obejmujące m.in. skonsolidowane sprawozdanie grupy oraz informacje o posiadanych uprzednich porozumieniach cenowych, porozumieniach inwestycyjnych, porozumieniach podatkowych, porozumieniach dotyczących cen transferowych oraz innych interpretacjach podatkowych.

Do kiedy należy dołączyć grupową dokumentacja cen transferowych (tzw. Master file)?

Jak wskazano na wstępie, wydłużenie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji, spowodowało także wydłużenie terminu na dołączenie grupowej dokumentacji. Termin na dołączenie dokumentacji grupowej został wydłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Dla przypomnienia, termin do złożenia oświadczenia był przedłużony: do 30 września 2022 r. (jeśli termin ten upływał w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.), bądź o 3 miesiące (jeśli termin ten upływał w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.).

Powyższe oznacza, że dla podatników, których rok podatkowy był równy kalendarzowemu i zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok upłynął 31 grudnia 2022 r. (9 miesięcy plus dodatkowe 3 miesiące wskutek przedłużenia terminu), w rezultacie termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych za rok 2021 upływa 31 marca 2023 r.

Zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji oraz tzw. transakcje rajowe, a grupowa dokumentacja cen transferowych

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy o CIT, obowiązek dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych mają podmioty powiązane, konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że takiego obowiązku nie będą mieli podatnicy (nawet w przypadku zaistnienia przesłanek dotyczących konsolidacji oraz przekroczenia ustawowego progu przychodów grupy), którzy nie będą obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji, a także podatnicy, którzy co prawda będą obowiązani do sporządzenia dokumentacji, jednak wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym.

W rezultacie, podatnicy, którzy:

  • będą zwolnieni z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ustawy o CIT;
  • zawierają transakcje z podmiotami niepowiązanymi posiadającymi siedzibę w tzw. raju podatkowym;

nie będą zobowiązani do dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 23727 z dnia 27 lipca 2021 r.[4]

Grupowa dokumentacja cen transferowych za 2022 rok, a tzw. Polski Ład

Przepisy tzw. Polskiego Ładu nie wprowadziły ostatecznie żadnych zmian w zakresie grupowej dokumentacji cen transferowych, w tym także w zakresie terminu na jej dołączenie, który będzie przypadał na koniec dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W rezultacie, termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych za 2022 rok dla podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu upłynie z końcem grudnia 2023 roku.

Powyższe oznacza w praktyce, że w 2023 roku podatnicy będą musieli zmierzyć się z dwiema dokumentacjami grupowymi.

Autor: Aleksandra Garbacz,
Ceny Transferowe i Wyceny

[1] Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.

[3] Jeśli kwoty przychodów grupy wyrażone są w walucie obcej, przelicza się je na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja cen transferowych.

[4] Link do odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 23727: LINK

Masz pytania?

Justyna Żbikowska-Sapko
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska-sapko@arenaadvisory.com
NEWSLETTER