Certyfikat rezydencji

5. 06. 2023
Podatki,Artykuły

Kogo dotyczy WHT?

Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonują wypłat określonych należności na rzecz podmiotów zagranicznych (m. in. odsetek, dywidend, należności licencyjnych, wynagrodzenia za usługi niematerialne), są obowiązani jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (tzw. podatek u źródła, WHT). Wykonując powyższy obowiązek, płatnicy mogą stosować preferencyjne stawki lub nawet nie pobierać podatku od wypłacanych należności, jeżeli przewidują to właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy. Jednak zastosowanie takiej umowy lub ustawy jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby odbiorcy należności dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Certyfikaty rezydencji

Posiadany przez płatnika certyfikat rezydencji powinien potwierdzać rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego na moment dokonywania płatności. W tym przypadku pojawia się zagadnienie ważności posiadanych przez płatnika certyfikatów. Może się bowiem zdarzyć, że płatnik jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji z którego treści wynika, iż jest on ważny przez pewien okres czasu (np. obejmuje dany rok podatkowy). Jednocześnie w obrocie występują certyfikaty rezydencji nie zawierające okresu ważności. Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Niezależnie od wskazanej wyżej problematyki okresu ważności certyfikatu rezydencji, dokument ten powinien również spełniać inne wymogi – w szczególności powinien być to certyfikat potwierdzający rezydencję podatkową podmiotu zagranicznego dla potrzeb podatku dochodowego. W praktyce często zdarza się, iż płatnicy otrzymują dokumenty niespełniające tego warunku np. zaświadczenia potwierdzające rejestrację do VAT lub odpisy z rejestru przedsiębiorców.  

Ważność certyfikatów rezydencji w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego

Ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19 wprowadzono dla płatników pewne ułatwienia w zakresie certyfikatów rezydencji. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu płatnik może posługiwać się:

  • certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. lub 2020 r., o ile posiada oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych,

  • certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności, którego 12-termin ważności upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

  • kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (przy czym od 1 stycznia 2022 r. powyższa zasada obowiązuje bezwzględnie, również poza okresem obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego).

Planowane odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2023 r. (zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji), stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z dniem 1 lipca 2023 r.

Jeżeli wskazane wyżej rozporządzenie wejdzie w życie, to po upływie 2 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – czyli z dniem 1 września 2023 r. certyfikaty rezydencji, którymi do tej pory posługiwali się płatnicy, stracą swoją ważność. Dotyczy to oczywiście certyfikatów rezydencji, których okres ważności upłynął w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

W konsekwencji, płatnicy, którzy po 1 września 2023 r. zamierzają dokonywać wypłat należności na rzecz kontrahentów zagranicznych, powinni przygotować się do pozyskania nowych certyfikatów. Stosowanie bowiem preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła, przewidzianych z umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub ustawach, bez posiadania ważnego certyfikatu wiąże się z odpowiedzialnością płatnika za nieprawidłowo pobrany podatek.

Wsparcie Arena Tax

Arena Tax oferuje wsparcie w m. in. zakresie:

  • pozyskiwania certyfikatów rezydencji (kontakt z kontrahentem zagranicznym, analiza otrzymanych certyfikatów pod względem zgodności z wymogami przepisów podatkowych),

  • analizy kontraktów z zagranicznymi dostawcami usług (w celu ustalenia czy z tytułu wypłacanych na ich rzecz należności płatnik ma obowiązek pobrać podatek u źródła),

  • kompleksowe wdrożenie w przedsiębiorstwo procedury rozliczania podatku u źródła.


Autorzy:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe.

Rafał specjalizuje się w restrukturyzacjach działalności gospodarczej (w szczególności dla grup kapitałowych), przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz transakcjach, których przedmiotem są wierzytelności (sekurytyzacja, subpartycypacja, transakcje na internetowych platformach handlu wierzytelnościami). Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC m.in dla podmiotów z sektora finansowego, IT oraz nieruchomości.
Rafał posiada doświadczenie w realizacji projektów doradczych obejmujących zabezpieczanie transakcji pod kątem ryzyka podatkowego, kontrole i postępowania podatkowe, spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom należących do dużych grup kapitałowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

NEWSLETTER