Nowe zasady poboru WHT

9. 01. 2020
Alert WHT
Podatki

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do ustaw o podatkach dochodowych nowe zasady poboru podatku u źródła od należności wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych. Wprowadzono m. in. zasadę, iż płatnik ma obowiązek pobierać podatek u źródła w przypadku, gdy łączna kwota wypłat na rzecz tego samego zagranicznego podatnika przekroczy w roku podatkowym kwotę 2.000.000 zł. W przypadku przekroczenia tego progu płatnik ma co do zasady obowiązek pobierać podatek u źródła od wypłacanej nadwyżki, bez możliwości stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatkowych wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych.

 

ZAWIESZENIE STOSOWANIA W ROKU 2019

Ministerstwo Finansów zdecydowało się wyłączyć czasowo obowiązek pobierania przez płatników podatku u źródła od nadwyżki ponad 2.000.000 zł. Minister Finansów wydał tym celu Rozporządzenia[1] w których wyłączył do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązek pobierania podatku u źródła od nadwyżki ponad 2.000.000 zł, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych (w tym dochowana została tzw. należyta staranność) lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyłącznie stosowania omawianych regulacji zostało następnie wydłużone do 31 grudnia 2019 r., przy czym dotyczyło to wyłącznie przepisów zawartych w Ustawie o CIT.

 

CO W ROKU 2020?

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad projektem rozporządzeń wydłużających o kolejny okres obowiązywanie przepisów wstrzymujących obowiązek pobierania podatku u źródła od nadwyżki ponad 2.000.000 zł. Zgodnie z aktualną wersją projektów (projekty na etapie opiniowania), obowiązek pobierania podatku u źródła zostałby wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Jak wynika z uzasadnienia do projektów, odroczenie stosowania omawianych obowiązków podyktowane jest planowaną nowelizacją przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła. Możemy zatem spodziewać się, że już niedługo Ministerstwo Finansów przedstawi bardziej kompleksowe rozwiązanie zagadnienia rozliczania podatku u źródła.

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2541).

 

POZOSTAŁE PRZEPISY NADAL OBOWIĄZUJĄ

Wydawane przez Ministra Finansów rozporządzenia jedynie czasowo wyłączają stosowanie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. nowych zasad rozliczania podatku u źródła. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wyłączane ze stosowania są jedynie przepisy nakazujące pobieranie podatku u źródła od nadwyżki ponad 2.000.000 zł (tj. art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT). Podatnicy nie są natomiast zwolnieni z innych obowiązków m. in. wprowadzonego równolegle obowiązku dochowywania należytej staranności przy weryfikacji warunków do zastosowania umowy podatkowej lub przepisów szczególnych przewidujących zwolnienie z podatku lub zastosowanie preferencyjnej stawki (w szczególności obowiązek badania statusu beneficjenta rzeczywistego należności) a także obowiązku pozyskiwania certyfikatów rezydencji od swoich zagranicznych kontrahentów.

 

 Grupa Arena oferuje Państwu bieżące wsparcie w analizie i identyfikacji transakcji podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła oraz doradztwo w zakresie spełniania standardów należytej staranności. Oferujemy Państwu także pomoc w postaci przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oraz przygotowania wewnętrznej procedury WHT. Grupa Arena zapewnia także wsparcie w przeglądzie zdarzeń w spółce za okresy historyczne w celu zweryfikowania transakcji pod kątem podatku u źródła.  

 

Zapraszamy do kontaktu:

Natalia Michoń
Tax Manager
+48 504 306 696
natalia.michon@arenaadvisory.com
NEWSLETTER