Alert podatkowy: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie – na kogo ma wpływ?

7. 10. 2022
Artykuły,Alert

W dniu 6 października 2022 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Wprowadzone zmiany wywrą istotny wpływ na działalność instytucji pożyczkowych w Polsce.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (dalej: „Ustawa”) – o ile po zakończeniu procesu legislacyjnego zostanie podpisana przez Prezydenta RP – wywrze istotny wpływ na sytuację instytucji pożyczkowych działających na polskim rynku. Wprowadza ona bowiem m.in.:

 • obowiązek działania przez instytucję pożyczkową w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z ustanowioną radą nadzorczą – z zastrzeżeniem, że kapitał zakładowy danej spółki nie może być niższy niż 1 000 000 zł (ten obowiązek musi zostać zrealizowany najpóźniej w 2023 r., gdyż w przeciwnym razie Komisja Nadzoru Finansowego dokona wykreślenia danego podmiotu z rejestru instytucji pożyczkowych);
 • nowy limit maksymalnych kosztów pozaodsetkowych w stosunku do kapitału udzielonego kredytu konsumenckiego (dalej: „kredytu”), który będzie wynosił:
  • dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni – 5% całkowitej kwoty kapitału, a
  • dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni – 45% całkowitej kwoty kapitału
 • pozaodsetkowe koszty kredytu nie będą należne w części przekraczającej wskazane limity;
 • zmianę mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. rolowania kredytów;
 • uzależnienie przyznania kredytu konsumenckiego przez instytucję pożyczkową od pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy (wraz z wprowadzeniem – w niektórych przypadkach obligatoryjnego – odbioru oświadczenia o dochodach kredytobiorcy i stałych wydatkach jego gospodarstwa domowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość tych dochodów);
 • instytucję nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych, który będzie sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w oparciu o przepisy dodawanego rozdziału 4ab ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (m.in. wraz z obowiązkiem wnoszenia – przez instytucję pożyczkową – rocznych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w przewidzianej prawem wysokości oraz składania kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego);
 • dotkliwe, indywidualne sankcje karne dla osób odpowiedzialnych za przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego informacji niezgodnych ze stanem faktycznym albo za wprowadzenie w błąd tego organu w inny sposób.

Z uwagi na fakt, że Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian i będzie miała wpływ na przyszłość branży, zapraszamy Państwa na webinarium, na którym omówimy kluczowe obowiązki wynikające z przyjętych rozwiązań. Webinarium odbędzie się w środę 19.10.2022 r o godzinie 11:00 – więcej informacji i agenda.

Autor: Łukasz Kumkowski / Manager, TAX

Dodatkowe pytania?

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
+ 48 572 295 956
lukasz.kumkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER